___
___
___
___
___
__X
___
___
_X_
___
___
_XO
___
___
_OX
___
___
X__
___
___
X_O
___
___
XXO
___
___
XO_
___
___
XOX
___
___
O_X
___
___
OX_
___
___
OXX
___
__X
___
___
__X
__O
___
__X
_XO
___
__X
_O_
___
__X
_OX
___
__X
X_O
___
__X
XO_
___
__X
XOO
___
__X
O__
___
__X
O_X
___
__X
OX_
___
__X
OXO
___
__X
OOX
___
__O
__X
___
__O
_X_
___
__O
_XX
___
__O
X__
___
__O
X_X
___
__O
XX_
___
__O
XXO
___
__O
XOX
___
__O
OXX
___
_X_
___
___
_X_
__O
___
_X_
_XO
___
_X_
_O_
___
_X_
_OX
___
_X_
X_O
___
_X_
XO_
___
_X_
XOO
___
_X_
O__
___
_X_
O_X
___
_X_
OX_
___
_X_
OXO
___
_X_
OOX
___
_XX
__O
___
_XX
_O_
___
_XX
_OO
___
_XX
XOO
___
_XX
O__
___
_XX
O_O
___
_XX
OXO
___
_XX
OO_
___
_XX
OOX
___
_XO
___
___
_XO
__X
___
_XO
_X_
___
_XO
_XO
___
_XO
_OX
___
_XO
X__
___
_XO
X_O
___
_XO
XXO
___
_XO
XO_
___
_XO
XOX
___
_XO
O_X
___
_XO
OX_
___
_XO
OXX
___
_O_
__X
___
_O_
_X_
___
_O_
_XX
___
_O_
X__
___
_O_
X_X
___
_O_
XX_
___
_O_
XXO
___
_O_
XOX
___
_O_
OXX
___
_OX
___
___
_OX
__X
___
_OX
_X_
___
_OX
_XO
___
_OX
_OX
___
_OX
X__
___
_OX
X_O
___
_OX
XXO
___
_OX
XO_
___
_OX
XOX
___
_OX
O_X
___
_OX
OX_
___
_OX
OXX
___
_OO
_XX
___
_OO
X_X
___
_OO
XX_
___
_OO
XXX

X wins!
___
X__
___
___
X__
__O
___
X__
_XO
___
X__
_O_
___
X__
_OX
___
X__
X_O
___
X__
XO_
___
X__
XOO
___
X__
O__
___
X__
O_X
___
X__
OX_
___
X__
OXO
___
X__
OOX
___
X_X
__O
___
X_X
_O_
___
X_X
_OO
___
X_X
XOO
___
X_X
O__
___
X_X
O_O
___
X_X
OXO
___
X_X
OO_
___
X_X
OOX
___
X_O
___
___
X_O
__X
___
X_O
_X_
___
X_O
_XO
___
X_O
_OX
___
X_O
X__
___
X_O
X_O
___
X_O
XXO
___
X_O
XO_
___
X_O
XOX
___
X_O
O_X
___
X_O
OX_
___
X_O
OXX
___
XX_
__O
___
XX_
_O_
___
XX_
_OO
___
XX_
XOO
___
XX_
O__
___
XX_
O_O
___
XX_
OXO
___
XX_
OO_
___
XX_
OOX
___
XXX
_OO

X wins!
___
XXX
O_O

X wins!
___
XXX
OO_

X wins!
___
XXO
___
___
XXO
__O
___
XXO
_XO
___
XXO
_O_
___
XXO
_OX
___
XXO
X_O
___
XXO
XO_
___
XXO
XOO
___
XXO
O__
___
XXO
O_X
___
XXO
OX_
___
XXO
OXO
___
XXO
OOX
___
XO_
___
___
XO_
__X
___
XO_
_X_
___
XO_
_XO
___
XO_
_OX
___
XO_
X__
___
XO_
X_O
___
XO_
XXO
___
XO_
XO_
___
XO_
XOX
___
XO_
O_X
___
XO_
OX_
___
XO_
OXX
___
XOX
___
___
XOX
__O
___
XOX
_XO
___
XOX
_O_
___
XOX
_OX
___
XOX
X_O
___
XOX
XO_
___
XOX
XOO
___
XOX
O__
___
XOX
O_X
___
XOX
OX_
___
XOX
OXO
___
XOX
OOX
___
XOO
__X
___
XOO
_X_
___
XOO
_XX
___
XOO
X__
___
XOO
X_X
___
XOO
XX_
___
XOO
XXO
___
XOO
XOX
___
XOO
OXX
___
O__
__X
___
O__
_X_
___
O__
_XX
___
O__
X__
___
O__
X_X
___
O__
XX_
___
O__
XXO
___
O__
XOX
___
O__
OXX
___
O_X
___
___
O_X
__X
___
O_X
_X_
___
O_X
_XO
___
O_X
_OX
___
O_X
X__
___
O_X
X_O
___
O_X
XXO
___
O_X
XO_
___
O_X
XOX
___
O_X
O_X
___
O_X
OX_
___
O_X
OXX
___
O_O
_XX
___
O_O
X_X
___
O_O
XX_
___
O_O
XXX

X wins!
___
OX_
___
___
OX_
__X
___
OX_
_X_
___
OX_
_XO
___
OX_
_OX
___
OX_
X__
___
OX_
X_O
___
OX_
XXO
___
OX_
XO_
___
OX_
XOX
___
OX_
O_X
___
OX_
OX_
___
OX_
OXX
___
OXX
___
___
OXX
__O
___
OXX
_XO
___
OXX
_O_
___
OXX
_OX
___
OXX
X_O
___
OXX
XO_
___
OXX
XOO
___
OXX
O__
___
OXX
O_X
___
OXX
OX_
___
OXX
OXO
___
OXX
OOX
___
OXO
__X
___
OXO
_X_
___
OXO
_XX
___
OXO
X__
___
OXO
X_X
___
OXO
XX_
___
OXO
XXO
___
OXO
XOX
___
OXO
OXX
___
OO_
_XX
___
OO_
X_X
___
OO_
XX_
___
OO_
XXX

X wins!
___
OOX
__X
___
OOX
_X_
___
OOX
_XX
___
OOX
X__
___
OOX
X_X
___
OOX
XX_
___
OOX
XXO
___
OOX
XOX
___
OOX
OXX
__X
___
___
__X
___
__O
__X
___
_XO
__X
___
_O_
__X
___
_OX
__X
___
X_O
__X
___
XO_
__X
___
XOO
__X
___
O__
__X
___
O_X
__X
___
OX_
__X
___
OXO
__X
___
OOX
__X
__X
__O
__X
__X
_O_
__X
__X
_OO
__X
__X
XOO
__X
__X
O__
__X
__X
O_O
__X
__X
OXO
__X
__X
OO_
__X
__X
OOX

X wins!
__X
__O
___
__X
__O
__X
__X
__O
_X_
__X
__O
_XO
__X
__O
_OX
__X
__O
X__
__X
__O
X_O
__X
__O
XXO
__X
__O
XO_
__X
__O
XOX
__X
__O
O_X
__X
__O
OX_
__X
__O
OXX
__X
_X_
__O
__X
_X_
_O_
__X
_X_
_OO
__X
_X_
XOO

X wins!
__X
_X_
O__
__X
_X_
O_O
__X
_X_
OXO
__X
_X_
OO_
__X
_X_
OOX
__X
_XX
_OO
__X
_XX
O_O
__X
_XX
OO_
__X
_XX
OOO

O wins!
__X
_XO
___
__X
_XO
__O
__X
_XO
_XO
__X
_XO
_O_
__X
_XO
_OX
__X
_XO
X_O

X wins!
__X
_XO
XO_

X wins!
__X
_XO
O__
__X
_XO
O_X
__X
_XO
OX_
__X
_XO
OXO
__X
_XO
OOX
__X
_O_
___
__X
_O_
__X
__X
_O_
_X_
__X
_O_
_XO
__X
_O_
_OX
__X
_O_
X__
__X
_O_
X_O
__X
_O_
XXO
__X
_O_
XO_
__X
_O_
XOX
__X
_O_
O_X
__X
_O_
OX_
__X
_O_
OXX
__X
_OX
___
__X
_OX
__O
__X
_OX
_XO
__X
_OX
_O_
__X
_OX
_OX

X wins!
__X
_OX
X_O
__X
_OX
XO_
__X
_OX
XOO
__X
_OX
O__
__X
_OX
O_X

X wins!
__X
_OX
OX_
__X
_OX
OXO
__X
_OO
__X
__X
_OO
_X_
__X
_OO
_XX
__X
_OO
X__
__X
_OO
X_X
__X
_OO
XX_
__X
_OO
XXO
__X
_OO
XOX
__X
_OO
OXX
__X
X__
__O
__X
X__
_O_
__X
X__
_OO
__X
X__
XOO
__X
X__
O__
__X
X__
O_O
__X
X__
OXO
__X
X__
OO_
__X
X__
OOX
__X
X_X
_OO
__X
X_X
O_O
__X
X_X
OO_
__X
X_X
OOO

O wins!
__X
X_O
___
__X
X_O
__O
__X
X_O
_XO
__X
X_O
_O_
__X
X_O
_OX
__X
X_O
X_O
__X
X_O
XO_
__X
X_O
XOO
__X
X_O
O__
__X
X_O
O_X
__X
X_O
OX_
__X
X_O
OXO
__X
X_O
OOX
__X
XX_
_OO
__X
XX_
O_O
__X
XX_
OO_
__X
XX_
OOO

O wins!
__X
XXO
__O
__X
XXO
_O_
__X
XXO
_OO
__X
XXO
XOO

X wins!
__X
XXO
O__
__X
XXO
O_O
__X
XXO
OXO
__X
XXO
OO_
__X
XXO
OOX
__X
XO_
___
__X
XO_
__O
__X
XO_
_XO
__X
XO_
_O_
__X
XO_
_OX
__X
XO_
X_O
__X
XO_
XO_
__X
XO_
XOO
__X
XO_
O__
__X
XO_
O_X
__X
XO_
OX_
__X
XO_
OXO
__X
XO_
OOX
__X
XOX
__O
__X
XOX
_O_
__X
XOX
_OO
__X
XOX
XOO
__X
XOX
O__
__X
XOX
O_O
__X
XOX
OXO
__X
XOX
OO_
__X
XOX
OOX

X wins!
__X
XOO
___
__X
XOO
__X
__X
XOO
_X_
__X
XOO
_XO
__X
XOO
_OX
__X
XOO
X__
__X
XOO
X_O
__X
XOO
XXO
__X
XOO
XO_
__X
XOO
XOX
__X
XOO
O_X
__X
XOO
OX_
__X
XOO
OXX
__X
O__
___
__X
O__
__X
__X
O__
_X_
__X
O__
_XO
__X
O__
_OX
__X
O__
X__
__X
O__
X_O
__X
O__
XXO
__X
O__
XO_
__X
O__
XOX
__X
O__
O_X
__X
O__
OX_
__X
O__
OXX
__X
O_X
___
__X
O_X
__O
__X
O_X
_XO
__X
O_X
_O_
__X
O_X
_OX

X wins!
__X
O_X
X_O
__X
O_X
XO_
__X
O_X
XOO
__X
O_X
O__
__X
O_X
O_X

X wins!
__X
O_X
OX_
__X
O_X
OXO
__X
O_O
__X
__X
O_O
_X_
__X
O_O
_XX
__X
O_O
X__
__X
O_O
X_X
__X
O_O
XX_
__X
O_O
XXO
__X
O_O
XOX
__X
O_O
OXX
__X
OX_
___
__X
OX_
__O
__X
OX_
_XO
__X
OX_
_O_
__X
OX_
_OX
__X
OX_
X_O

X wins!
__X
OX_
XO_

X wins!
__X
OX_
O__
__X
OX_
O_X
__X
OX_
OX_
__X
OX_
OXO
__X
OX_
OOX
__X
OXX
__O
__X
OXX
_O_
__X
OXX
_OO
__X
OXX
XOO

X wins!
__X
OXX
O__
__X
OXX
O_O
__X
OXX
OXO
__X
OXX
OO_
__X
OXX
OOX

X wins!
__X
OXO
___
__X
OXO
__X
__X
OXO
_X_
__X
OXO
_XO
__X
OXO
_OX
__X
OXO
X__

X wins!
__X
OXO
XXO

X wins!
__X
OXO
XOX

X wins!
__X
OXO
O_X
__X
OXO
OX_
__X
OXO
OXX
__X
OO_
__X
__X
OO_
_X_
__X
OO_
_XX
__X
OO_
X__
__X
OO_
X_X
__X
OO_
XX_
__X
OO_
XXO
__X
OO_
XOX
__X
OO_
OXX
__X
OOX
___
__X
OOX
__X

X wins!
__X
OOX
_X_
__X
OOX
_XO
__X
OOX
X__
__X
OOX
X_O
__X
OOX
XXO
__X
OOX
XO_
__X
OOX
XOX

X wins!
__X
OOX
OX_
__X
OOX
OXX

X wins!
__X
OOO
_XX

O wins!
__X
OOO
X_X

O wins!
__X
OOO
XX_

O wins!
__O
___
__X
__O
___
_X_
__O
___
_XX
__O
___
X__
__O
___
X_X
__O
___
XX_
__O
___
XXO
__O
___
XOX
__O
___
OXX
__O
__X
___
__O
__X
__X
__O
__X
_X_
__O
__X
_XO
__O
__X
_OX
__O
__X
X__
__O
__X
X_O
__O
__X
XXO
__O
__X
XO_
__O
__X
XOX
__O
__X
O_X
__O
__X
OX_
__O
__X
OXX
__O
__O
_XX
__O
__O
X_X
__O
__O
XX_
__O
__O
XXX

X wins!
__O
_X_
___
__O
_X_
__X
__O
_X_
_X_
__O
_X_
_XO
__O
_X_
_OX
__O
_X_
X__
__O
_X_
X_O
__O
_X_
XXO
__O
_X_
XO_
__O
_X_
XOX
__O
_X_
O_X
__O
_X_
OX_
__O
_X_
OXX
__O
_XX
___
__O
_XX
__O
__O
_XX
_XO
__O
_XX
_O_
__O
_XX
_OX
__O
_XX
X_O
__O
_XX
XO_
__O
_XX
XOO
__O
_XX
O__
__O
_XX
O_X
__O
_XX
OX_
__O
_XX
OXO
__O
_XX
OOX
__O
_XO
__X
__O
_XO
_X_
__O
_XO
_XX
__O
_XO
X__
__O
_XO
X_X
__O
_XO
XX_
__O
_XO
XXO

O wins!
__O
_XO
XOX
__O
_XO
OXX
__O
_O_
_XX
__O
_O_
X_X
__O
_O_
XX_
__O
_O_
XXX

X wins!
__O
_OX
__X
__O
_OX
_X_
__O
_OX
_XX
__O
_OX
X__
__O
_OX
X_X
__O
_OX
XX_
__O
_OX
XXO
__O
_OX
XOX
__O
_OX
OXX

O wins!
__O
X__
___
__O
X__
__X
__O
X__
_X_
__O
X__
_XO
__O
X__
_OX
__O
X__
X__
__O
X__
X_O
__O
X__
XXO
__O
X__
XO_
__O
X__
XOX
__O
X__
O_X
__O
X__
OX_
__O
X__
OXX
__O
X_X
___
__O
X_X
__O
__O
X_X
_XO
__O
X_X
_O_
__O
X_X
_OX
__O
X_X
X_O
__O
X_X
XO_
__O
X_X
XOO
__O
X_X
O__
__O
X_X
O_X
__O
X_X
OX_
__O
X_X
OXO
__O
X_X
OOX
__O
X_O
__X
__O
X_O
_X_
__O
X_O
_XX
__O
X_O
X__
__O
X_O
X_X
__O
X_O
XX_
__O
X_O
XXO

O wins!
__O
X_O
XOX
__O
X_O
OXX
__O
XX_
___
__O
XX_
__O
__O
XX_
_XO
__O
XX_
_O_
__O
XX_
_OX
__O
XX_
X_O
__O
XX_
XO_
__O
XX_
XOO
__O
XX_
O__
__O
XX_
O_X
__O
XX_
OX_
__O
XX_
OXO
__O
XX_
OOX
__O
XXX
__O

X wins!
__O
XXX
_O_

X wins!
__O
XXX
XOO

X wins!
__O
XXX
O__

X wins!
__O
XXX
OXO

X wins!
__O
XXX
OOX

X wins!
__O
XXO
___
__O
XXO
__X
__O
XXO
_X_
__O
XXO
_XO

O wins!
__O
XXO
_OX
__O
XXO
X__
__O
XXO
X_O

O wins!
__O
XXO
XO_
__O
XXO
XOX
__O
XXO
O_X
__O
XXO
OX_
__O
XXO
OXX
__O
XO_
__X
__O
XO_
_X_
__O
XO_
_XX
__O
XO_
X__
__O
XO_
X_X
__O
XO_
XX_
__O
XO_
XXO
__O
XO_
XOX
__O
XO_
OXX

O wins!
__O
XOX
___
__O
XOX
__X
__O
XOX
_X_
__O
XOX
_XO
__O
XOX
_OX
__O
XOX
X__
__O
XOX
X_O
__O
XOX
XXO
__O
XOX
XO_
__O
XOX
XOX
__O
XOX
O_X

O wins!
__O
XOX
OX_

O wins!
__O
XOO
_XX
__O
XOO
X_X
__O
XOO
XX_
__O
XOO
XXX

X wins!
__O
O__
_XX
__O
O__
X_X
__O
O__
XX_
__O
O__
XXX

X wins!
__O
O_X
__X
__O
O_X
_X_
__O
O_X
_XX
__O
O_X
X__
__O
O_X
X_X
__O
O_X
XX_
__O
O_X
XXO
__O
O_X
XOX
__O
O_X
OXX
__O
OX_
__X
__O
OX_
_X_
__O
OX_
_XX
__O
OX_
X__
__O
OX_
X_X
__O
OX_
XX_
__O
OX_
XXO
__O
OX_
XOX
__O
OX_
OXX
__O
OXX
___
__O
OXX
__X
__O
OXX
_X_
__O
OXX
_XO
__O
OXX
_OX
__O
OXX
X__
__O
OXX
X_O
__O
OXX
XXO
__O
OXX
XO_
__O
OXX
XOX
__O
OXX
O_X
__O
OXX
OX_
__O
OXX
OXX
__O
OXO
_XX
__O
OXO
X_X
__O
OXO
XX_
__O
OXO
XXX

X wins!
__O
OOX
_XX
__O
OOX
X_X
__O
OOX
XX_
__O
OOX
XXX

X wins!
_X_
___
___
_X_
___
__O
_X_
___
_XO
_X_
___
_O_
_X_
___
_OX
_X_
___
X_O
_X_
___
XO_
_X_
___
XOO
_X_
___
O__
_X_
___
O_X
_X_
___
OX_
_X_
___
OXO
_X_
___
OOX
_X_
__X
__O
_X_
__X
_O_
_X_
__X
_OO
_X_
__X
XOO
_X_
__X
O__
_X_
__X
O_O
_X_
__X
OXO
_X_
__X
OO_
_X_
__X
OOX
_X_
__O
___
_X_
__O
__X
_X_
__O
_X_
_X_
__O
_XO
_X_
__O
_OX
_X_
__O
X__
_X_
__O
X_O
_X_
__O
XXO
_X_
__O
XO_
_X_
__O
XOX
_X_
__O
O_X
_X_
__O
OX_
_X_
__O
OXX
_X_
_X_
__O
_X_
_X_
_O_
_X_
_X_
_OO
_X_
_X_
XOO
_X_
_X_
O__
_X_
_X_
O_O
_X_
_X_
OXO

X wins!
_X_
_X_
OO_
_X_
_X_
OOX
_X_
_XX
_OO
_X_
_XX
O_O
_X_
_XX
OO_
_X_
_XX
OOO

O wins!
_X_
_XO
___
_X_
_XO
__O
_X_
_XO
_XO

X wins!
_X_
_XO
_O_
_X_
_XO
_OX
_X_
_XO
X_O
_X_
_XO
XO_
_X_
_XO
XOO
_X_
_XO
O__
_X_
_XO
O_X
_X_
_XO
OX_

X wins!
_X_
_XO
OOX
_X_
_O_
___
_X_
_O_
__X
_X_
_O_
_X_
_X_
_O_
_XO
_X_
_O_
_OX
_X_
_O_
X__
_X_
_O_
X_O
_X_
_O_
XXO
_X_
_O_
XO_
_X_
_O_
XOX
_X_
_O_
O_X
_X_
_O_
OX_
_X_
_O_
OXX
_X_
_OX
___
_X_
_OX
__O
_X_
_OX
_XO
_X_
_OX
_O_
_X_
_OX
_OX
_X_
_OX
X_O
_X_
_OX
XO_
_X_
_OX
XOO
_X_
_OX
O__
_X_
_OX
O_X
_X_
_OX
OX_
_X_
_OX
OXO
_X_
_OX
OOX
_X_
_OO
__X
_X_
_OO
_X_
_X_
_OO
_XX
_X_
_OO
X__
_X_
_OO
X_X
_X_
_OO
XX_
_X_
_OO
XXO
_X_
_OO
XOX
_X_
_OO
OXX
_X_
X__
__O
_X_
X__
_O_
_X_
X__
_OO
_X_
X__
XOO
_X_
X__
O__
_X_
X__
O_O
_X_
X__
OXO
_X_
X__
OO_
_X_
X__
OOX
_X_
X_X
_OO
_X_
X_X
O_O
_X_
X_X
OO_
_X_
X_X
OOO

O wins!
_X_
X_O
___
_X_
X_O
__O
_X_
X_O
_XO
_X_
X_O
_O_
_X_
X_O
_OX
_X_
X_O
X_O
_X_
X_O
XO_
_X_
X_O
XOO
_X_
X_O
O__
_X_
X_O
O_X
_X_
X_O
OX_
_X_
X_O
OXO
_X_
X_O
OOX
_X_
XX_
_OO
_X_
XX_
O_O
_X_
XX_
OO_
_X_
XX_
OOO

O wins!
_X_
XXO
__O
_X_
XXO
_O_
_X_
XXO
_OO
_X_
XXO
XOO
_X_
XXO
O__
_X_
XXO
O_O
_X_
XXO
OXO

X wins!
_X_
XXO
OO_
_X_
XXO
OOX
_X_
XO_
___
_X_
XO_
__O
_X_
XO_
_XO
_X_
XO_
_O_
_X_
XO_
_OX
_X_
XO_
X_O
_X_
XO_
XO_
_X_
XO_
XOO
_X_
XO_
O__
_X_
XO_
O_X
_X_
XO_
OX_
_X_
XO_
OXO
_X_
XO_
OOX
_X_
XOX
__O
_X_
XOX
_O_
_X_
XOX
_OO
_X_
XOX
XOO
_X_
XOX
O__
_X_
XOX
O_O
_X_
XOX
OXO
_X_
XOX
OO_
_X_
XOX
OOX
_X_
XOO
___
_X_
XOO
__X
_X_
XOO
_X_
_X_
XOO
_XO
_X_
XOO
_OX
_X_
XOO
X__
_X_
XOO
X_O
_X_
XOO
XXO
_X_
XOO
XO_
_X_
XOO
XOX
_X_
XOO
O_X
_X_
XOO
OX_
_X_
XOO
OXX
_X_
O__
___
_X_
O__
__X
_X_
O__
_X_
_X_
O__
_XO
_X_
O__
_OX
_X_
O__
X__
_X_
O__
X_O
_X_
O__
XXO
_X_
O__
XO_
_X_
O__
XOX
_X_
O__
O_X
_X_
O__
OX_
_X_
O__
OXX
_X_
O_X
___
_X_
O_X
__O
_X_
O_X
_XO
_X_
O_X
_O_
_X_
O_X
_OX
_X_
O_X
X_O
_X_
O_X
XO_
_X_
O_X
XOO
_X_
O_X
O__
_X_
O_X
O_X
_X_
O_X
OX_
_X_
O_X
OXO
_X_
O_X
OOX
_X_
O_O
__X
_X_
O_O
_X_
_X_
O_O
_XX
_X_
O_O
X__
_X_
O_O
X_X
_X_
O_O
XX_
_X_
O_O
XXO
_X_
O_O
XOX
_X_
O_O
OXX
_X_
OX_
___
_X_
OX_
__O
_X_
OX_
_XO

X wins!
_X_
OX_
_O_
_X_
OX_
_OX
_X_
OX_
X_O
_X_
OX_
XO_
_X_
OX_
XOO
_X_
OX_
O__
_X_
OX_
O_X
_X_
OX_
OX_

X wins!
_X_
OX_
OOX
_X_
OXX
__O
_X_
OXX
_O_
_X_
OXX
_OO
_X_
OXX
XOO
_X_
OXX
O__
_X_
OXX
O_O
_X_
OXX
OXO

X wins!
_X_
OXX
OO_
_X_
OXX
OOX
_X_
OXO
___
_X_
OXO
__X
_X_
OXO
_X_

X wins!
_X_
OXO
_OX
_X_
OXO
X__
_X_
OXO
X_O
_X_
OXO
XXO

X wins!
_X_
OXO
XO_
_X_
OXO
XOX
_X_
OXO
O_X
_X_
OXO
OXX

X wins!
_X_
OO_
__X
_X_
OO_
_X_
_X_
OO_
_XX
_X_
OO_
X__
_X_
OO_
X_X
_X_
OO_
XX_
_X_
OO_
XXO
_X_
OO_
XOX
_X_
OO_
OXX
_X_
OOX
___
_X_
OOX
__X
_X_
OOX
_X_
_X_
OOX
_XO
_X_
OOX
_OX
_X_
OOX
X__
_X_
OOX
X_O
_X_
OOX
XXO
_X_
OOX
XO_
_X_
OOX
XOX
_X_
OOX
O_X
_X_
OOX
OX_
_X_
OOX
OXX
_X_
OOO
_XX

O wins!
_X_
OOO
X_X

O wins!
_X_
OOO
XX_

O wins!
_XX
___
__O
_XX
___
_O_
_XX
___
_OO
_XX
___
XOO
_XX
___
O__
_XX
___
O_O
_XX
___
OXO
_XX
___
OO_
_XX
___
OOX
_XX
__X
_OO
_XX
__X
O_O
_XX
__X
OO_
_XX
__X
OOO

O wins!
_XX
__O
___
_XX
__O
__O
_XX
__O
_XO
_XX
__O
_O_
_XX
__O
_OX
_XX
__O
X_O
_XX
__O
XO_
_XX
__O
XOO
_XX
__O
O__
_XX
__O
O_X
_XX
__O
OX_
_XX
__O
OXO
_XX
__O
OOX
_XX
_X_
_OO
_XX
_X_
O_O
_XX
_X_
OO_
_XX
_X_
OOO

O wins!
_XX
_XO
__O
_XX
_XO
_O_
_XX
_XO
_OO
_XX
_XO
XOO

X wins!
_XX
_XO
O__
_XX
_XO
O_O
_XX
_XO
OXO

X wins!
_XX
_XO
OO_
_XX
_XO
OOX
_XX
_O_
___
_XX
_O_
__O
_XX
_O_
_XO
_XX
_O_
_O_
_XX
_O_
_OX
_XX
_O_
X_O
_XX
_O_
XO_
_XX
_O_
XOO
_XX
_O_
O__
_XX
_O_
O_X
_XX
_O_
OX_
_XX
_O_
OXO
_XX
_O_
OOX
_XX
_OX
__O
_XX
_OX
_O_
_XX
_OX
_OO
_XX
_OX
XOO
_XX
_OX
O__
_XX
_OX
O_O
_XX
_OX
OXO
_XX
_OX
OO_
_XX
_OX
OOX

X wins!
_XX
_OO
___
_XX
_OO
__X
_XX
_OO
_X_
_XX
_OO
_XO
_XX
_OO
_OX
_XX
_OO
X__
_XX
_OO
X_O
_XX
_OO
XXO
_XX
_OO
XO_
_XX
_OO
XOX
_XX
_OO
O_X
_XX
_OO
OX_
_XX
_OO
OXX
_XX
X__
_OO
_XX
X__
O_O
_XX
X__
OO_
_XX
X__
OOO

O wins!
_XX
X_O
__O
_XX
X_O
_O_
_XX
X_O
_OO
_XX
X_O
XOO
_XX
X_O
O__
_XX
X_O
O_O
_XX
X_O
OXO
_XX
X_O
OO_
_XX
X_O
OOX
_XX
XXO
_OO
_XX
XXO
O_O
_XX
XXO
OO_
_XX
XXO
OOO

O wins!
_XX
XO_
__O
_XX
XO_
_O_
_XX
XO_
_OO
_XX
XO_
XOO
_XX
XO_
O__
_XX
XO_
O_O
_XX
XO_
OXO
_XX
XO_
OO_
_XX
XO_
OOX
_XX
XOX
_OO
_XX
XOX
O_O
_XX
XOX
OO_
_XX
XOX
OOO

O wins!
_XX
XOO
___
_XX
XOO
__O
_XX
XOO
_XO
_XX
XOO
_O_
_XX
XOO
_OX
_XX
XOO
X_O
_XX
XOO
XO_
_XX
XOO
XOO
_XX
XOO
O__
_XX
XOO
O_X
_XX
XOO
OX_
_XX
XOO
OXO
_XX
XOO
OOX
_XX
O__
___
_XX
O__
__O
_XX
O__
_XO
_XX
O__
_O_
_XX
O__
_OX
_XX
O__
X_O
_XX
O__
XO_
_XX
O__
XOO
_XX
O__
O__
_XX
O__
O_X
_XX
O__
OX_
_XX
O__
OXO
_XX
O__
OOX
_XX
O_X
__O
_XX
O_X
_O_
_XX
O_X
_OO
_XX
O_X
XOO
_XX
O_X
O__
_XX
O_X
O_O
_XX
O_X
OXO
_XX
O_X
OO_
_XX
O_X
OOX

X wins!
_XX
O_O
___
_XX
O_O
__X
_XX
O_O
_X_
_XX
O_O
_XO
_XX
O_O
_OX
_XX
O_O
X__
_XX
O_O
X_O
_XX
O_O
XXO
_XX
O_O
XO_
_XX
O_O
XOX
_XX
O_O
O_X
_XX
O_O
OX_
_XX
O_O
OXX
_XX
OX_
__O
_XX
OX_
_O_
_XX
OX_
_OO
_XX
OX_
XOO

X wins!
_XX
OX_
O__
_XX
OX_
O_O
_XX
OX_
OXO

X wins!
_XX
OX_
OO_
_XX
OX_
OOX
_XX
OXX
_OO
_XX
OXX
O_O
_XX
OXX
OO_
_XX
OXX
OOO

O wins!
_XX
OXO
___
_XX
OXO
__O
_XX
OXO
_XO

X wins!
_XX
OXO
_O_
_XX
OXO
_OX
_XX
OXO
X_O

X wins!
_XX
OXO
XO_

X wins!
_XX
OXO
O__
_XX
OXO
O_X
_XX
OXO
OX_

X wins!
_XX
OXO
OOX
_XX
OO_
___
_XX
OO_
__X
_XX
OO_
_X_
_XX
OO_
_XO
_XX
OO_
_OX
_XX
OO_
X__
_XX
OO_
X_O
_XX
OO_
XXO
_XX
OO_
XO_
_XX
OO_
XOX
_XX
OO_
O_X
_XX
OO_
OX_
_XX
OO_
OXX
_XX
OOX
___
_XX
OOX
__O
_XX
OOX
_XO
_XX
OOX
_O_
_XX
OOX
_OX

X wins!
_XX
OOX
X_O
_XX
OOX
XO_
_XX
OOX
XOO
_XX
OOX
O__
_XX
OOX
O_X

X wins!
_XX
OOX
OX_
_XX
OOX
OXO
_XX
OOO
__X

O wins!
_XX
OOO
_X_

O wins!
_XX
OOO
X__

O wins!
_XX
OOO
XXO

O wins!
_XX
OOO
XOX

O wins!
_XX
OOO
OXX

O wins!
_XO
___
___
_XO
___
__X
_XO
___
_X_
_XO
___
_XO
_XO
___
_OX
_XO
___
X__
_XO
___
X_O
_XO
___
XXO
_XO
___
XO_
_XO
___
XOX
_XO
___
O_X
_XO
___
OX_
_XO
___
OXX
_XO
__X
___
_XO
__X
__O
_XO
__X
_XO
_XO
__X
_O_
_XO
__X
_OX
_XO
__X
X_O
_XO
__X
XO_
_XO
__X
XOO
_XO
__X
O__
_XO
__X
O_X
_XO
__X
OX_
_XO
__X
OXO
_XO
__X
OOX
_XO
__O
__X
_XO
__O
_X_
_XO
__O
_XX
_XO
__O
X__
_XO
__O
X_X
_XO
__O
XX_
_XO
__O
XXO

O wins!
_XO
__O
XOX
_XO
__O
OXX
_XO
_X_
___
_XO
_X_
__O
_XO
_X_
_XO

X wins!
_XO
_X_
_O_
_XO
_X_
_OX
_XO
_X_
X_O
_XO
_X_
XO_
_XO
_X_
XOO
_XO
_X_
O__
_XO
_X_
O_X
_XO
_X_
OX_

X wins!
_XO
_X_
OOX
_XO
_XX
__O
_XO
_XX
_O_
_XO
_XX
_OO
_XO
_XX
XOO
_XO
_XX
O__
_XO
_XX
O_O
_XO
_XX
OXO

X wins!
_XO
_XX
OO_
_XO
_XX
OOX
_XO
_XO
___
_XO
_XO
__X
_XO
_XO
_X_

X wins!
_XO
_XO
_OX
_XO
_XO
X__
_XO
_XO
X_O

O wins!
_XO
_XO
XO_
_XO
_XO
XOX
_XO
_XO
O_X
_XO
_XO
OXX

X wins!
_XO
_O_
__X
_XO
_O_
_X_
_XO
_O_
_XX
_XO
_O_
X__
_XO
_O_
X_X
_XO
_O_
XX_
_XO
_O_
XXO
_XO
_O_
XOX
_XO
_O_
OXX

O wins!
_XO
_OX
___
_XO
_OX
__X
_XO
_OX
_X_
_XO
_OX
_XO
_XO
_OX
_OX
_XO
_OX
X__
_XO
_OX
X_O
_XO
_OX
XXO
_XO
_OX
XO_
_XO
_OX
XOX
_XO
_OX
O_X

O wins!
_XO
_OX
OX_

O wins!
_XO
_OO
_XX
_XO
_OO
X_X
_XO
_OO
XX_
_XO
_OO
XXX

X wins!
_XO
X__
___
_XO
X__
__O
_XO
X__
_XO
_XO
X__
_O_
_XO
X__
_OX
_XO
X__
X_O
_XO
X__
XO_
_XO
X__
XOO
_XO
X__
O__
_XO
X__
O_X
_XO
X__
OX_
_XO
X__
OXO
_XO
X__
OOX
_XO
X_X
__O
_XO
X_X
_O_
_XO
X_X
_OO
_XO
X_X
XOO
_XO
X_X
O__
_XO
X_X
O_O
_XO
X_X
OXO
_XO
X_X
OO_
_XO
X_X
OOX
_XO
X_O
___
_XO
X_O
__X
_XO
X_O
_X_
_XO
X_O
_XO

O wins!
_XO
X_O
_OX
_XO
X_O
X__
_XO
X_O
X_O

O wins!
_XO
X_O
XO_
_XO
X_O
XOX
_XO
X_O
O_X
_XO
X_O
OX_
_XO
X_O
OXX
_XO
XX_
__O
_XO
XX_
_O_
_XO
XX_
_OO
_XO
XX_
XOO
_XO
XX_
O__
_XO
XX_
O_O
_XO
XX_
OXO

X wins!
_XO
XX_
OO_
_XO
XX_
OOX
_XO
XXX
_OO

X wins!
_XO
XXX
O_O

X wins!
_XO
XXX
OO_

X wins!
_XO
XXO
___
_XO
XXO
__O

O wins!
_XO
XXO
_O_
_XO
XXO
_OX
_XO
XXO
XO_
_XO
XXO
XOO

O wins!
_XO
XXO
O__
_XO
XXO
O_X
_XO
XXO
OX_

X wins!
_XO
XXO
OOX
_XO
XO_
___
_XO
XO_
__X
_XO
XO_
_X_
_XO
XO_
_XO
_XO
XO_
_OX
_XO
XO_
X__
_XO
XO_
X_O
_XO
XO_
XXO
_XO
XO_
XO_
_XO
XO_
XOX
_XO
XO_
O_X

O wins!
_XO
XO_
OX_

O wins!
_XO
XOX
___
_XO
XOX
__O
_XO
XOX
_XO
_XO
XOX
_O_
_XO
XOX
_OX
_XO
XOX
X_O
_XO
XOX
XO_
_XO
XOX
XOO
_XO
XOX
O__

O wins!
_XO
XOX
OXO

O wins!
_XO
XOX
OOX

O wins!
_XO
XOO
__X
_XO
XOO
_X_
_XO
XOO
_XX
_XO
XOO
X__
_XO
XOO
X_X
_XO
XOO
XX_
_XO
XOO
XXO

O wins!
_XO
XOO
XOX
_XO
XOO
OXX

O wins!
_XO
O__
__X
_XO
O__
_X_
_XO
O__
_XX
_XO
O__
X__
_XO
O__
X_X
_XO
O__
XX_
_XO
O__
XXO
_XO
O__
XOX
_XO
O__
OXX
_XO
O_X
___
_XO
O_X
__X
_XO
O_X
_X_
_XO
O_X
_XO
_XO
O_X
_OX
_XO
O_X
X__
_XO
O_X
X_O
_XO
O_X
XXO
_XO
O_X
XO_
_XO
O_X
XOX
_XO
O_X
O_X
_XO
O_X
OX_
_XO
O_X
OXX
_XO
O_O
_XX
_XO
O_O
X_X
_XO
O_O
XX_
_XO
O_O
XXX

X wins!
_XO
OX_
___
_XO
OX_
__X
_XO
OX_
_X_

X wins!
_XO
OX_
_OX
_XO
OX_
X__
_XO
OX_
X_O
_XO
OX_
XXO

X wins!
_XO
OX_
XO_
_XO
OX_
XOX
_XO
OX_
O_X
_XO
OX_
OXX

X wins!
_XO
OXX
___
_XO
OXX
__O
_XO
OXX
_XO

X wins!
_XO
OXX
_O_
_XO
OXX
_OX
_XO
OXX
X_O
_XO
OXX
XO_
_XO
OXX
XOO
_XO
OXX
O__
_XO
OXX
O_X
_XO
OXX
OX_

X wins!
_XO
OXX
OOX
_XO
OXO
__X
_XO
OXO
_XX

X wins!
_XO
OXO
X__
_XO
OXO
X_X
_XO
OXO
XX_

X wins!
_XO
OXO
XOX
_XO
OO_
_XX
_XO
OO_
X_X
_XO
OO_
XX_
_XO
OO_
XXX

X wins!
_XO
OOX
__X
_XO
OOX
_X_
_XO
OOX
_XX
_XO
OOX
X__
_XO
OOX
X_X
_XO
OOX
XX_
_XO
OOX
XXO
_XO
OOX
XOX
_XO
OOX
OXX

O wins!
_O_
___
__X
_O_
___
_X_
_O_
___
_XX
_O_
___
X__
_O_
___
X_X
_O_
___
XX_
_O_
___
XXO
_O_
___
XOX
_O_
___
OXX
_O_
__X
___
_O_
__X
__X
_O_
__X
_X_
_O_
__X
_XO
_O_
__X
_OX
_O_
__X
X__
_O_
__X
X_O
_O_
__X
XXO
_O_
__X
XO_
_O_
__X
XOX
_O_
__X
O_X
_O_
__X
OX_
_O_
__X
OXX
_O_
__O
_XX
_O_
__O
X_X
_O_
__O
XX_
_O_
__O
XXX

X wins!
_O_
_X_
___
_O_
_X_
__X
_O_
_X_
_X_
_O_
_X_
_XO
_O_
_X_
_OX
_O_
_X_
X__
_O_
_X_
X_O
_O_
_X_
XXO
_O_
_X_
XO_
_O_
_X_
XOX
_O_
_X_
O_X
_O_
_X_
OX_
_O_
_X_
OXX
_O_
_XX
___
_O_
_XX
__O
_O_
_XX
_XO
_O_
_XX
_O_
_O_
_XX
_OX
_O_
_XX
X_O
_O_
_XX
XO_
_O_
_XX
XOO
_O_
_XX
O__
_O_
_XX
O_X
_O_
_XX
OX_
_O_
_XX
OXO
_O_
_XX
OOX
_O_
_XO
__X
_O_
_XO
_X_
_O_
_XO
_XX
_O_
_XO
X__
_O_
_XO
X_X
_O_
_XO
XX_
_O_
_XO
XXO
_O_
_XO
XOX
_O_
_XO
OXX
_O_
_O_
_XX
_O_
_O_
X_X
_O_
_O_
XX_
_O_
_O_
XXX

X wins!
_O_
_OX
__X
_O_
_OX
_X_
_O_
_OX
_XX
_O_
_OX
X__
_O_
_OX
X_X
_O_
_OX
XX_
_O_
_OX
XXO
_O_
_OX
XOX

O wins!
_O_
_OX
OXX
_O_
X__
___
_O_
X__
__X
_O_
X__
_X_
_O_
X__
_XO
_O_
X__
_OX
_O_
X__
X__
_O_
X__
X_O
_O_
X__
XXO
_O_
X__
XO_
_O_
X__
XOX
_O_
X__
O_X
_O_
X__
OX_
_O_
X__
OXX
_O_
X_X
___
_O_
X_X
__O
_O_
X_X
_XO
_O_
X_X
_O_
_O_
X_X
_OX
_O_
X_X
X_O
_O_
X_X
XO_
_O_
X_X
XOO
_O_
X_X
O__
_O_
X_X
O_X
_O_
X_X
OX_
_O_
X_X
OXO
_O_
X_X
OOX
_O_
X_O
__X
_O_
X_O
_X_
_O_
X_O
_XX
_O_
X_O
X__
_O_
X_O
X_X
_O_
X_O
XX_
_O_
X_O
XXO
_O_
X_O
XOX
_O_
X_O
OXX
_O_
XX_
___
_O_
XX_
__O
_O_
XX_
_XO
_O_
XX_
_O_
_O_
XX_
_OX
_O_
XX_
X_O
_O_
XX_
XO_
_O_
XX_
XOO
_O_
XX_
O__
_O_
XX_
O_X
_O_
XX_
OX_
_O_
XX_
OXO
_O_
XX_
OOX
_O_
XXX
__O

X wins!
_O_
XXX
_O_

X wins!
_O_
XXX
XOO

X wins!
_O_
XXX
O__

X wins!
_O_
XXX
OXO

X wins!
_O_
XXX
OOX

X wins!
_O_
XXO
___
_O_
XXO
__X
_O_
XXO
_X_
_O_
XXO
_XO
_O_
XXO
_OX
_O_
XXO
X__
_O_
XXO
X_O
_O_
XXO
XXO
_O_
XXO
XO_
_O_
XXO
XOX
_O_
XXO
O_X
_O_
XXO
OX_
_O_
XXO
OXX
_O_
XO_
__X
_O_
XO_
_X_
_O_
XO_
_XX
_O_
XO_
X__
_O_
XO_
X_X
_O_
XO_
XX_
_O_
XO_
XXO
_O_
XO_
XOX

O wins!
_O_
XO_
OXX
_O_
XOX
___
_O_
XOX
__X
_O_
XOX
_X_
_O_
XOX
_XO
_O_
XOX
_OX

O wins!
_O_
XOX
X__
_O_
XOX
X_O
_O_
XOX
XXO
_O_
XOX
XO_

O wins!
_O_
XOX
O_X
_O_
XOX
OX_
_O_
XOX
OXX
_O_
XOO
_XX
_O_
XOO
X_X
_O_
XOO
XX_
_O_
XOO
XXX

X wins!
_O_
O__
_XX
_O_
O__
X_X
_O_
O__
XX_
_O_
O__
XXX

X wins!
_O_
O_X
__X
_O_
O_X
_X_
_O_
O_X
_XX
_O_
O_X
X__
_O_
O_X
X_X
_O_
O_X
XX_
_O_
O_X
XXO
_O_
O_X
XOX
_O_
O_X
OXX
_O_
OX_
__X
_O_
OX_
_X_
_O_
OX_
_XX
_O_
OX_
X__
_O_
OX_
X_X
_O_
OX_
XX_
_O_
OX_
XXO
_O_
OX_
XOX
_O_
OX_
OXX
_O_
OXX
___
_O_
OXX
__X
_O_
OXX
_X_
_O_
OXX
_XO
_O_
OXX
_OX
_O_
OXX
X__
_O_
OXX
X_O
_O_
OXX
XXO
_O_
OXX
XO_
_O_
OXX
XOX
_O_
OXX
O_X
_O_
OXX
OX_
_O_
OXX
OXX
_O_
OXO
_XX
_O_
OXO
X_X
_O_
OXO
XX_
_O_
OXO
XXX

X wins!
_O_
OOX
_XX
_O_
OOX
X_X
_O_
OOX
XX_
_O_
OOX
XXX

X wins!
_OX
___
___
_OX
___
__X
_OX
___
_X_
_OX
___
_XO
_OX
___
_OX
_OX
___
X__
_OX
___
X_O
_OX
___
XXO
_OX
___
XO_
_OX
___
XOX
_OX
___
O_X
_OX
___
OX_
_OX
___
OXX
_OX
__X
___
_OX
__X
__O
_OX
__X
_XO
_OX
__X
_O_
_OX
__X
_OX

X wins!
_OX
__X
X_O
_OX
__X
XO_
_OX
__X
XOO
_OX
__X
O__
_OX
__X
O_X

X wins!
_OX
__X
OX_
_OX
__X
OXO
_OX
__O
__X
_OX
__O
_X_
_OX
__O
_XX
_OX
__O
X__
_OX
__O
X_X
_OX
__O
XX_
_OX
__O
XXO
_OX
__O
XOX
_OX
__O
OXX
_OX
_X_
___
_OX
_X_
__O
_OX
_X_
_XO
_OX
_X_
_O_
_OX
_X_
_OX
_OX
_X_
X_O

X wins!
_OX
_X_
XO_

X wins!
_OX
_X_
O__
_OX
_X_
O_X
_OX
_X_
OX_
_OX
_X_
OXO
_OX
_X_
OOX
_OX
_XX
__O
_OX
_XX
_O_
_OX
_XX
_OO
_OX
_XX
XOO

X wins!
_OX
_XX
O__
_OX
_XX
O_O
_OX
_XX
OXO
_OX
_XX
OO_
_OX
_XX
OOX

X wins!
_OX
_XO
___
_OX
_XO
__X
_OX
_XO
_X_
_OX
_XO
_XO
_OX
_XO
_OX
_OX
_XO
X__

X wins!
_OX
_XO
XXO

X wins!
_OX
_XO
XOX

X wins!
_OX
_XO
O_X
_OX
_XO
OX_
_OX
_XO
OXX
_OX
_O_
__X
_OX
_O_
_X_
_OX
_O_
_XX
_OX
_O_
X__
_OX
_O_
X_X
_OX
_O_
XX_
_OX
_O_
XXO
_OX
_O_
XOX

O wins!
_OX
_O_
OXX
_OX
_OX
___
_OX
_OX
__X

X wins!
_OX
_OX
_X_
_OX
_OX
_XO
_OX
_OX
X__
_OX
_OX
X_O
_OX
_OX
XXO
_OX
_OX
XO_

O wins!
_OX
_OX
OX_
_OX
_OX
OXX

X wins!
_OX
_OO
_XX
_OX
_OO
X_X
_OX
_OO
XX_
_OX
_OO
XXX

X wins!
_OX
X__
___
_OX
X__
__O
_OX
X__
_XO
_OX
X__
_O_
_OX
X__
_OX
_OX
X__
X_O
_OX
X__
XO_
_OX
X__
XOO
_OX
X__
O__
_OX
X__
O_X
_OX
X__
OX_
_OX
X__
OXO
_OX
X__
OOX
_OX
X_X
__O
_OX
X_X
_O_
_OX
X_X
_OO
_OX
X_X
XOO
_OX
X_X
O__
_OX
X_X
O_O
_OX
X_X
OXO
_OX
X_X
OO_
_OX
X_X
OOX

X wins!
_OX
X_O
___
_OX
X_O
__X
_OX
X_O
_X_
_OX
X_O
_XO
_OX
X_O
_OX
_OX
X_O
X__
_OX
X_O
X_O
_OX
X_O
XXO
_OX
X_O
XO_
_OX
X_O
XOX
_OX
X_O
O_X
_OX
X_O
OX_
_OX
X_O
OXX
_OX
XX_
__O
_OX
XX_
_O_
_OX
XX_
_OO
_OX
XX_
XOO

X wins!
_OX
XX_
O__
_OX
XX_
O_O
_OX
XX_
OXO
_OX
XX_
OO_
_OX
XX_
OOX
_OX
XXX
_OO

X wins!
_OX
XXX
O_O

X wins!
_OX
XXX
OO_

X wins!
_OX
XXO
___
_OX
XXO
__O
_OX
XXO
_XO
_OX
XXO
_O_
_OX
XXO
_OX
_OX
XXO
X_O

X wins!
_OX
XXO
XO_

X wins!
_OX
XXO
O__
_OX
XXO
O_X
_OX
XXO
OX_
_OX
XXO
OXO
_OX
XXO
OOX
_OX
XO_
___
_OX
XO_
__X
_OX
XO_
_X_
_OX
XO_
_XO
_OX
XO_
_OX

O wins!
_OX
XO_
X__
_OX
XO_
X_O
_OX
XO_
XXO
_OX
XO_
XO_

O wins!
_OX
XO_
O_X
_OX
XO_
OX_
_OX
XO_
OXX
_OX
XOX
___
_OX
XOX
__O
_OX
XOX
_XO
_OX
XOX
_O_

O wins!
_OX
XOX
X_O
_OX
XOX
XOO

O wins!
_OX
XOX
O__
_OX
XOX
O_X

X wins!
_OX
XOX
OX_
_OX
XOX
OXO
_OX
XOO
__X
_OX
XOO
_X_
_OX
XOO
_XX
_OX
XOO
X__
_OX
XOO
X_X
_OX
XOO
XX_
_OX
XOO
XXO
_OX
XOO
XOX

O wins!
_OX
XOO
OXX
_OX
O__
__X
_OX
O__
_X_
_OX
O__
_XX
_OX
O__
X__
_OX
O__
X_X
_OX
O__
XX_
_OX
O__
XXO
_OX
O__
XOX
_OX
O__
OXX
_OX
O_X
___
_OX
O_X
__X

X wins!
_OX
O_X
_X_
_OX
O_X
_XO
_OX
O_X
X__
_OX
O_X
X_O
_OX
O_X
XXO
_OX
O_X
XO_
_OX
O_X
XOX

X wins!
_OX
O_X
OX_
_OX
O_X
OXX

X wins!
_OX
O_O
_XX
_OX
O_O
X_X
_OX
O_O
XX_
_OX
O_O
XXX

X wins!
_OX
OX_
___
_OX
OX_
__X
_OX
OX_
_X_
_OX
OX_
_XO
_OX
OX_
_OX
_OX
OX_
X__

X wins!
_OX
OX_
XXO

X wins!
_OX
OX_
XOX

X wins!
_OX
OX_
O_X
_OX
OX_
OX_
_OX
OX_
OXX
_OX
OXX
___
_OX
OXX
__O
_OX
OXX
_XO
_OX
OXX
_O_
_OX
OXX
_OX

X wins!
_OX
OXX
X_O

X wins!
_OX
OXX
XO_

X wins!
_OX
OXX
O__
_OX
OXX
O_X

X wins!
_OX
OXX
OX_
_OX
OXX
OXO
_OX
OXO
__X
_OX
OXO
_X_
_OX
OXO
_XX
_OX
OXO
X_X

X wins!
_OX
OXO
XX_

X wins!
_OX
OXO
OXX
_OX
OO_
_XX
_OX
OO_
X_X
_OX
OO_
XX_
_OX
OO_
XXX

X wins!
_OX
OOX
_X_
_OX
OOX
_XX

X wins!
_OX
OOX
X__
_OX
OOX
X_X

X wins!
_OX
OOX
XX_
_OX
OOX
XXO
_OO
___
_XX
_OO
___
X_X
_OO
___
XX_
_OO
___
XXX

X wins!
_OO
__X
__X
_OO
__X
_X_
_OO
__X
_XX
_OO
__X
X__
_OO
__X
X_X
_OO
__X
XX_
_OO
__X
XXO
_OO
__X
XOX
_OO
__X
OXX
_OO
_X_
__X
_OO
_X_
_X_
_OO
_X_
_XX
_OO
_X_
X__
_OO
_X_
X_X
_OO
_X_
XX_
_OO
_X_
XXO
_OO
_X_
XOX
_OO
_X_
OXX
_OO
_XX
___
_OO
_XX
__X
_OO
_XX
_X_
_OO
_XX
_XO
_OO
_XX
_OX
_OO
_XX
X__
_OO
_XX
X_O
_OO
_XX
XXO
_OO
_XX
XO_
_OO
_XX
XOX
_OO
_XX
O_X
_OO
_XX
OX_
_OO
_XX
OXX
_OO
_XO
_XX
_OO
_XO
X_X
_OO
_XO
XX_
_OO
_XO
XXX

X wins!
_OO
_OX
_XX
_OO
_OX
X_X
_OO
_OX
XX_
_OO
_OX
XXX

X wins!
_OO
X__
__X
_OO
X__
_X_
_OO
X__
_XX
_OO
X__
X__
_OO
X__
X_X
_OO
X__
XX_
_OO
X__
XXO
_OO
X__
XOX
_OO
X__
OXX
_OO
X_X
___
_OO
X_X
__X
_OO
X_X
_X_
_OO
X_X
_XO
_OO
X_X
_OX
_OO
X_X
X__
_OO
X_X
X_O
_OO
X_X
XXO
_OO
X_X
XO_
_OO
X_X
XOX
_OO
X_X
O_X
_OO
X_X
OX_
_OO
X_X
OXX
_OO
X_O
_XX
_OO
X_O
X_X
_OO
X_O
XX_
_OO
X_O
XXX

X wins!
_OO
XX_
___
_OO
XX_
__X
_OO
XX_
_X_
_OO
XX_
_XO
_OO
XX_
_OX
_OO
XX_
X__
_OO
XX_
X_O
_OO
XX_
XXO
_OO
XX_
XO_
_OO
XX_
XOX
_OO
XX_
O_X
_OO
XX_
OX_
_OO
XX_
OXX
_OO
XXX
___

X wins!
_OO
XXX
_XO

X wins!
_OO
XXX
_OX

X wins!
_OO
XXX
X_O

X wins!
_OO
XXX
XO_

X wins!
_OO
XXX
O_X

X wins!
_OO
XXX
OX_

X wins!
_OO
XXO
__X
_OO
XXO
_X_
_OO
XXO
_XX
_OO
XXO
X__
_OO
XXO
X_X
_OO
XXO
XX_
_OO
XXO
XXO

O wins!
_OO
XXO
XOX
_OO
XXO
OXX
_OO
XO_
_XX
_OO
XO_
X_X
_OO
XO_
XX_
_OO
XO_
XXX

X wins!
_OO
XOX
__X
_OO
XOX
_X_
_OO
XOX
_XX
_OO
XOX
X__
_OO
XOX
X_X
_OO
XOX
XX_
_OO
XOX
XXO
_OO
XOX
XOX

O wins!
_OO
XOX
OXX

O wins!
_OO
O_X
_XX
_OO
O_X
X_X
_OO
O_X
XX_
_OO
O_X
XXX

X wins!
_OO
OX_
_XX
_OO
OX_
X_X
_OO
OX_
XX_
_OO
OX_
XXX

X wins!
_OO
OXX
__X
_OO
OXX
_X_
_OO
OXX
_XX
_OO
OXX
X__
_OO
OXX
X_X
_OO
OXX
XX_
_OO
OXX
XXO
_OO
OXX
XOX
_OO
OXX
OXX
X__
___
___
X__
___
__O
X__
___
_XO
X__
___
_O_
X__
___
_OX
X__
___
X_O
X__
___
XO_
X__
___
XOO
X__
___
O__
X__
___
O_X
X__
___
OX_
X__
___
OXO
X__
___
OOX
X__
__X
__O
X__
__X
_O_
X__
__X
_OO
X__
__X
XOO
X__
__X
O__
X__
__X
O_O
X__
__X
OXO
X__
__X
OO_
X__
__X
OOX
X__
__O
___
X__
__O
__X
X__
__O
_X_
X__
__O
_XO
X__
__O
_OX
X__
__O
X__
X__
__O
X_O
X__
__O
XXO
X__
__O
XO_
X__
__O
XOX
X__
__O
O_X
X__
__O
OX_
X__
__O
OXX
X__
_X_
__O
X__
_X_
_O_
X__
_X_
_OO
X__
_X_
XOO
X__
_X_
O__
X__
_X_
O_O
X__
_X_
OXO
X__
_X_
OO_
X__
_X_
OOX

X wins!
X__
_XX
_OO
X__
_XX
O_O
X__
_XX
OO_
X__
_XX
OOO

O wins!
X__
_XO
___
X__
_XO
__O
X__
_XO
_XO
X__
_XO
_O_
X__
_XO
_OX

X wins!
X__
_XO
X_O
X__
_XO
XO_
X__
_XO
XOO
X__
_XO
O__
X__
_XO
O_X

X wins!
X__
_XO
OX_
X__
_XO
OXO
X__
_O_
___
X__
_O_
__X
X__
_O_
_X_
X__
_O_
_XO
X__
_O_
_OX
X__
_O_
X__
X__
_O_
X_O
X__
_O_
XXO
X__
_O_
XO_
X__
_O_
XOX
X__
_O_
O_X
X__
_O_
OX_
X__
_O_
OXX
X__
_OX
___
X__
_OX
__O
X__
_OX
_XO
X__
_OX
_O_
X__
_OX
_OX
X__
_OX
X_O
X__
_OX
XO_
X__
_OX
XOO
X__
_OX
O__
X__
_OX
O_X
X__
_OX
OX_
X__
_OX
OXO
X__
_OX
OOX
X__
_OO
__X
X__
_OO
_X_
X__
_OO
_XX
X__
_OO
X__
X__
_OO
X_X
X__
_OO
XX_
X__
_OO
XXO
X__
_OO
XOX
X__
_OO
OXX
X__
X__
__O
X__
X__
_O_
X__
X__
_OO
X__
X__
XOO

X wins!
X__
X__
O__
X__
X__
O_O
X__
X__
OXO
X__
X__
OO_
X__
X__
OOX
X__
X_X
_OO
X__
X_X
O_O
X__
X_X
OO_
X__
X_X
OOO

O wins!
X__
X_O
___
X__
X_O
__O
X__
X_O
_XO
X__
X_O
_O_
X__
X_O
_OX
X__
X_O
X_O

X wins!
X__
X_O
XO_

X wins!
X__
X_O
O__
X__
X_O
O_X
X__
X_O
OX_
X__
X_O
OXO
X__
X_O
OOX
X__
XX_
_OO
X__
XX_
O_O
X__
XX_
OO_
X__
XX_
OOO

O wins!
X__
XXO
__O
X__
XXO
_O_
X__
XXO
_OO
X__
XXO
XOO

X wins!
X__
XXO
O__
X__
XXO
O_O
X__
XXO
OXO
X__
XXO
OO_
X__
XXO
OOX

X wins!
X__
XO_
___
X__
XO_
__O
X__
XO_
_XO
X__
XO_
_O_
X__
XO_
_OX
X__
XO_
X_O

X wins!
X__
XO_
XO_

X wins!
X__
XO_
O__
X__
XO_
O_X
X__
XO_
OX_
X__
XO_
OXO
X__
XO_
OOX
X__
XOX
__O
X__
XOX
_O_
X__
XOX
_OO
X__
XOX
XOO

X wins!
X__
XOX
O__
X__
XOX
O_O
X__
XOX
OXO
X__
XOX
OO_
X__
XOX
OOX
X__
XOO
___
X__
XOO
__X
X__
XOO
_X_
X__
XOO
_XO
X__
XOO
_OX
X__
XOO
X__

X wins!
X__
XOO
XXO

X wins!
X__
XOO
XOX

X wins!
X__
XOO
O_X
X__
XOO
OX_
X__
XOO
OXX
X__
O__
___
X__
O__
__X
X__
O__
_X_
X__
O__
_XO
X__
O__
_OX
X__
O__
X__
X__
O__
X_O
X__
O__
XXO
X__
O__
XO_
X__
O__
XOX
X__
O__
O_X
X__
O__
OX_
X__
O__
OXX
X__
O_X
___
X__
O_X
__O
X__
O_X
_XO
X__
O_X
_O_
X__
O_X
_OX
X__
O_X
X_O
X__
O_X
XO_
X__
O_X
XOO
X__
O_X
O__
X__
O_X
O_X
X__
O_X
OX_
X__
O_X
OXO
X__
O_X
OOX
X__
O_O
__X
X__
O_O
_X_
X__
O_O
_XX
X__
O_O
X__
X__
O_O
X_X
X__
O_O
XX_
X__
O_O
XXO
X__
O_O
XOX
X__
O_O
OXX
X__
OX_
___
X__
OX_
__O
X__
OX_
_XO
X__
OX_
_O_
X__
OX_
_OX

X wins!
X__
OX_
X_O
X__
OX_
XO_
X__
OX_
XOO
X__
OX_
O__
X__
OX_
O_X

X wins!
X__
OX_
OX_
X__
OX_
OXO
X__
OXX
__O
X__
OXX
_O_
X__
OXX
_OO
X__
OXX
XOO
X__
OXX
O__
X__
OXX
O_O
X__
OXX
OXO
X__
OXX
OO_
X__
OXX
OOX

X wins!
X__
OXO
___
X__
OXO
__X

X wins!
X__
OXO
_X_
X__
OXO
_XO
X__
OXO
X__
X__
OXO
X_O
X__
OXO
XXO
X__
OXO
XO_
X__
OXO
XOX

X wins!
X__
OXO
OX_
X__
OXO
OXX

X wins!
X__
OO_
__X
X__
OO_
_X_
X__
OO_
_XX
X__
OO_
X__
X__
OO_
X_X
X__
OO_
XX_
X__
OO_
XXO
X__
OO_
XOX
X__
OO_
OXX
X__
OOX
___
X__
OOX
__X
X__
OOX
_X_
X__
OOX
_XO
X__
OOX
_OX
X__
OOX
X__
X__
OOX
X_O
X__
OOX
XXO
X__
OOX
XO_
X__
OOX
XOX
X__
OOX
O_X
X__
OOX
OX_
X__
OOX
OXX
X__
OOO
_XX

O wins!
X__
OOO
X_X

O wins!
X__
OOO
XX_

O wins!
X_X
___
__O
X_X
___
_O_
X_X
___
_OO
X_X
___
XOO
X_X
___
O__
X_X
___
O_O
X_X
___
OXO
X_X
___
OO_
X_X
___
OOX
X_X
__X
_OO
X_X
__X
O_O
X_X
__X
OO_
X_X
__X
OOO

O wins!
X_X
__O
___
X_X
__O
__O
X_X
__O
_XO
X_X
__O
_O_
X_X
__O
_OX
X_X
__O
X_O
X_X
__O
XO_
X_X
__O
XOO
X_X
__O
O__
X_X
__O
O_X
X_X
__O
OX_
X_X
__O
OXO
X_X
__O
OOX
X_X
_X_
_OO
X_X
_X_
O_O
X_X
_X_
OO_
X_X
_X_
OOO

O wins!
X_X
_XO
__O
X_X
_XO
_O_
X_X
_XO
_OO
X_X
_XO
XOO

X wins!
X_X
_XO
O__
X_X
_XO
O_O
X_X
_XO
OXO
X_X
_XO
OO_
X_X
_XO
OOX

X wins!
X_X
_O_
___
X_X
_O_
__O
X_X
_O_
_XO
X_X
_O_
_O_
X_X
_O_
_OX
X_X
_O_
X_O
X_X
_O_
XO_
X_X
_O_
XOO
X_X
_O_
O__
X_X
_O_
O_X
X_X
_O_
OX_
X_X
_O_
OXO
X_X
_O_
OOX
X_X
_OX
__O
X_X
_OX
_O_
X_X
_OX
_OO
X_X
_OX
XOO
X_X
_OX
O__
X_X
_OX
O_O
X_X
_OX
OXO
X_X
_OX
OO_
X_X
_OX
OOX

X wins!
X_X
_OO
___
X_X
_OO
__X
X_X
_OO
_X_
X_X
_OO
_XO
X_X
_OO
_OX
X_X
_OO
X__
X_X
_OO
X_O
X_X
_OO
XXO
X_X
_OO
XO_
X_X
_OO
XOX
X_X
_OO
O_X
X_X
_OO
OX_
X_X
_OO
OXX
X_X
X__
_OO
X_X
X__
O_O
X_X
X__
OO_
X_X
X__
OOO

O wins!
X_X
X_O
__O
X_X
X_O
_O_
X_X
X_O
_OO
X_X
X_O
XOO

X wins!
X_X
X_O
O__
X_X
X_O
O_O
X_X
X_O
OXO
X_X
X_O
OO_
X_X
X_O
OOX
X_X
XXO
_OO
X_X
XXO
O_O
X_X
XXO
OO_
X_X
XXO
OOO

O wins!
X_X
XO_
__O
X_X
XO_
_O_
X_X
XO_
_OO
X_X
XO_
XOO

X wins!
X_X
XO_
O__
X_X
XO_
O_O
X_X
XO_
OXO
X_X
XO_
OO_
X_X
XO_
OOX
X_X
XOX
_OO
X_X
XOX
O_O
X_X
XOX
OO_
X_X
XOX
OOO

O wins!
X_X
XOO
___
X_X
XOO
__O
X_X
XOO
_XO
X_X
XOO
_O_
X_X
XOO
_OX
X_X
XOO
X_O

X wins!
X_X
XOO
XO_

X wins!
X_X
XOO
O__
X_X
XOO
O_X
X_X
XOO
OX_
X_X
XOO
OXO
X_X
XOO
OOX
X_X
O__
___
X_X
O__
__O
X_X
O__
_XO
X_X
O__
_O_
X_X
O__
_OX
X_X
O__
X_O
X_X
O__
XO_
X_X
O__
XOO
X_X
O__
O__
X_X
O__
O_X
X_X
O__
OX_
X_X
O__
OXO
X_X
O__
OOX
X_X
O_X
__O
X_X
O_X
_O_
X_X
O_X
_OO
X_X
O_X
XOO
X_X
O_X
O__
X_X
O_X
O_O
X_X
O_X
OXO
X_X
O_X
OO_
X_X
O_X
OOX

X wins!
X_X
O_O
___
X_X
O_O
__X
X_X
O_O
_X_
X_X
O_O
_XO
X_X
O_O
_OX
X_X
O_O
X__
X_X
O_O
X_O
X_X
O_O
XXO
X_X
O_O
XO_
X_X
O_O
XOX
X_X
O_O
O_X
X_X
O_O
OX_
X_X
O_O
OXX
X_X
OX_
__O
X_X
OX_
_O_
X_X
OX_
_OO
X_X
OX_
XOO

X wins!
X_X
OX_
O__
X_X
OX_
O_O
X_X
OX_
OXO
X_X
OX_
OO_
X_X
OX_
OOX

X wins!
X_X
OXX
_OO
X_X
OXX
O_O
X_X
OXX
OO_
X_X
OXX
OOO

O wins!
X_X
OXO
___
X_X
OXO
__O
X_X
OXO
_XO
X_X
OXO
_O_
X_X
OXO
_OX

X wins!
X_X
OXO
X_O

X wins!
X_X
OXO
XO_

X wins!
X_X
OXO
O__
X_X
OXO
O_X

X wins!
X_X
OXO
OX_
X_X
OXO
OXO
X_X
OO_
___
X_X
OO_
__X
X_X
OO_
_X_
X_X
OO_
_XO
X_X
OO_
_OX
X_X
OO_
X__
X_X
OO_
X_O
X_X
OO_
XXO
X_X
OO_
XO_
X_X
OO_
XOX
X_X
OO_
O_X
X_X
OO_
OX_
X_X
OO_
OXX
X_X
OOX
___
X_X
OOX
__O
X_X
OOX
_XO
X_X
OOX
_O_
X_X
OOX
_OX

X wins!
X_X
OOX
X_O
X_X
OOX
XO_
X_X
OOX
XOO
X_X
OOX
O__
X_X
OOX
O_X

X wins!
X_X
OOX
OX_
X_X
OOX
OXO
X_X
OOO
__X

O wins!
X_X
OOO
_X_

O wins!
X_X
OOO
X__

O wins!
X_X
OOO
XXO

O wins!
X_X
OOO
XOX

O wins!
X_X
OOO
OXX

O wins!
X_O
___
___
X_O
___
__X
X_O
___
_X_
X_O
___
_XO
X_O
___
_OX
X_O
___
X__
X_O
___
X_O
X_O
___
XXO
X_O
___
XO_
X_O
___
XOX
X_O
___
O_X
X_O
___
OX_
X_O
___
OXX
X_O
__X
___
X_O
__X
__O
X_O
__X
_XO
X_O
__X
_O_
X_O
__X
_OX
X_O
__X
X_O
X_O
__X
XO_
X_O
__X
XOO
X_O
__X
O__
X_O
__X
O_X
X_O
__X
OX_
X_O
__X
OXO
X_O
__X
OOX
X_O
__O
__X
X_O
__O
_X_
X_O
__O
_XX
X_O
__O
X__
X_O
__O
X_X
X_O
__O
XX_
X_O
__O
XXO

O wins!
X_O
__O
XOX
X_O
__O
OXX
X_O
_X_
___
X_O
_X_
__O
X_O
_X_
_XO
X_O
_X_
_O_
X_O
_X_
_OX

X wins!
X_O
_X_
X_O
X_O
_X_
XO_
X_O
_X_
XOO
X_O
_X_
O__
X_O
_X_
O_X

X wins!
X_O
_X_
OX_
X_O
_X_
OXO
X_O
_XX
__O
X_O
_XX
_O_
X_O
_XX
_OO
X_O
_XX
XOO
X_O
_XX
O__
X_O
_XX
O_O
X_O
_XX
OXO
X_O
_XX
OO_
X_O
_XX
OOX

X wins!
X_O
_XO
___
X_O
_XO
__X

X wins!
X_O
_XO
_X_
X_O
_XO
_XO

O wins!
X_O
_XO
X__
X_O
_XO
X_O

O wins!
X_O
_XO
XO_
X_O
_XO
XOX

X wins!
X_O
_XO
OX_
X_O
_XO
OXX

X wins!
X_O
_O_
__X
X_O
_O_
_X_
X_O
_O_
_XX
X_O
_O_
X__
X_O
_O_
X_X
X_O
_O_
XX_
X_O
_O_
XXO
X_O
_O_
XOX
X_O
_O_
OXX

O wins!
X_O
_OX
___
X_O
_OX
__X
X_O
_OX
_X_
X_O
_OX
_XO
X_O
_OX
_OX
X_O
_OX
X__
X_O
_OX
X_O
X_O
_OX
XXO
X_O
_OX
XO_
X_O
_OX
XOX
X_O
_OX
O_X

O wins!
X_O
_OX
OX_

O wins!
X_O
_OO
_XX
X_O
_OO
X_X
X_O
_OO
XX_
X_O
_OO
XXX

X wins!
X_O
X__
___
X_O
X__
__O
X_O
X__
_XO
X_O
X__
_O_
X_O
X__
_OX
X_O
X__
X_O

X wins!
X_O
X__
XO_

X wins!
X_O
X__
O__
X_O
X__
O_X
X_O
X__
OX_
X_O
X__
OXO
X_O
X__
OOX
X_O
X_X
__O
X_O
X_X
_O_
X_O
X_X
_OO
X_O
X_X
XOO

X wins!
X_O
X_X
O__
X_O
X_X
O_O
X_O
X_X
OXO
X_O
X_X
OO_
X_O
X_X
OOX
X_O
X_O
___
X_O
X_O
__X
X_O
X_O
_X_
X_O
X_O
_XO

O wins!
X_O
X_O
_OX
X_O
X_O
X__

X wins!
X_O
X_O
XOX

X wins!
X_O
X_O
O_X
X_O
X_O
OX_
X_O
X_O
OXX
X_O
XX_
__O
X_O
XX_
_O_
X_O
XX_
_OO
X_O
XX_
XOO

X wins!
X_O
XX_
O__
X_O
XX_
O_O
X_O
XX_
OXO
X_O
XX_
OO_
X_O
XX_
OOX

X wins!
X_O
XXX
_OO

X wins!
X_O
XXX
O_O

X wins!
X_O
XXX
OO_

X wins!
X_O
XXO
___
X_O
XXO
__O

O wins!
X_O
XXO
_O_
X_O
XXO
_OX

X wins!
X_O
XXO
XO_

X wins!
X_O
XXO
O__
X_O
XXO
O_X

X wins!
X_O
XXO
OX_
X_O
XXO
OXO

O wins!
X_O
XO_
___
X_O
XO_
__X
X_O
XO_
_X_
X_O
XO_
_XO
X_O
XO_
_OX
X_O
XO_
X__

X wins!
X_O
XO_
XXO

X wins!
X_O
XO_
XOX

X wins!
X_O
XO_
O_X

O wins!
X_O
XO_
OX_

O wins!
X_O
XOX
___
X_O
XOX
__O
X_O
XOX
_XO
X_O
XOX
_O_
X_O
XOX
_OX
X_O
XOX
X_O

X wins!
X_O
XOX
XO_

X wins!
X_O
XOX
O__

O wins!
X_O
XOX
OXO

O wins!
X_O
XOX
OOX

O wins!
X_O
XOO
__X
X_O
XOO
_X_
X_O
XOO
_XX
X_O
XOO
X_X

X wins!
X_O
XOO
XX_

X wins!
X_O
XOO
OXX

O wins!
X_O
O__
__X
X_O
O__
_X_
X_O
O__
_XX
X_O
O__
X__
X_O
O__
X_X
X_O
O__
XX_
X_O
O__
XXO
X_O
O__
XOX
X_O
O__
OXX
X_O
O_X
___
X_O
O_X
__X
X_O
O_X
_X_
X_O
O_X
_XO
X_O
O_X
_OX
X_O
O_X
X__
X_O
O_X
X_O
X_O
O_X
XXO
X_O
O_X
XO_
X_O
O_X
XOX
X_O
O_X
O_X
X_O
O_X
OX_
X_O
O_X
OXX
X_O
O_O
_XX
X_O
O_O
X_X
X_O
O_O
XX_
X_O
O_O
XXX

X wins!
X_O
OX_
___
X_O
OX_
__X

X wins!
X_O
OX_
_X_
X_O
OX_
_XO
X_O
OX_
X__
X_O
OX_
X_O
X_O
OX_
XXO
X_O
OX_
XO_
X_O
OX_
XOX

X wins!
X_O
OX_
OX_
X_O
OX_
OXX

X wins!
X_O
OXX
___
X_O
OXX
__O
X_O
OXX
_XO
X_O
OXX
_O_
X_O
OXX
_OX

X wins!
X_O
OXX
X_O
X_O
OXX
XO_
X_O
OXX
XOO
X_O
OXX
O__
X_O
OXX
O_X

X wins!
X_O
OXX
OX_
X_O
OXX
OXO
X_O
OXO
_X_
X_O
OXO
_XX

X wins!
X_O
OXO
X__
X_O
OXO
X_X

X wins!
X_O
OXO
XX_
X_O
OXO
XXO

O wins!
X_O
OO_
_XX
X_O
OO_
X_X
X_O
OO_
XX_
X_O
OO_
XXX

X wins!
X_O
OOX
__X
X_O
OOX
_X_
X_O
OOX
_XX
X_O
OOX
X__
X_O
OOX
X_X
X_O
OOX
XX_
X_O
OOX
XXO
X_O
OOX
XOX
X_O
OOX
OXX

O wins!
XX_
___
__O
XX_
___
_O_
XX_
___
_OO
XX_
___
XOO
XX_
___
O__
XX_
___
O_O
XX_
___
OXO
XX_
___
OO_
XX_
___
OOX
XX_
__X
_OO
XX_
__X
O_O
XX_
__X
OO_
XX_
__X
OOO

O wins!
XX_
__O
___
XX_
__O
__O
XX_
__O
_XO
XX_
__O
_O_
XX_
__O
_OX
XX_
__O
X_O
XX_
__O
XO_
XX_
__O
XOO
XX_
__O
O__
XX_
__O
O_X
XX_
__O
OX_
XX_
__O
OXO
XX_
__O
OOX
XX_
_X_
_OO
XX_
_X_
O_O
XX_
_X_
OO_
XX_
_X_
OOO

O wins!
XX_
_XO
__O
XX_
_XO
_O_
XX_
_XO
_OO
XX_
_XO
XOO
XX_
_XO
O__
XX_
_XO
O_O
XX_
_XO
OXO

X wins!
XX_
_XO
OO_
XX_
_XO
OOX

X wins!
XX_
_O_
___
XX_
_O_
__O
XX_
_O_
_XO
XX_
_O_
_O_
XX_
_O_
_OX
XX_
_O_
X_O
XX_
_O_
XO_
XX_
_O_
XOO
XX_
_O_
O__
XX_
_O_
O_X
XX_
_O_
OX_
XX_
_O_
OXO
XX_
_O_
OOX
XX_
_OX
__O
XX_
_OX
_O_
XX_
_OX
_OO
XX_
_OX
XOO
XX_
_OX
O__
XX_
_OX
O_O
XX_
_OX
OXO
XX_
_OX
OO_
XX_
_OX
OOX
XX_
_OO
___
XX_
_OO
__X
XX_
_OO
_X_
XX_
_OO
_XO
XX_
_OO
_OX
XX_
_OO
X__
XX_
_OO
X_O
XX_
_OO
XXO
XX_
_OO
XO_
XX_
_OO
XOX
XX_
_OO
O_X
XX_
_OO
OX_
XX_
_OO
OXX
XX_
X__
_OO
XX_
X__
O_O
XX_
X__
OO_
XX_
X__
OOO

O wins!
XX_
X_O
__O
XX_
X_O
_O_
XX_
X_O
_OO
XX_
X_O
XOO

X wins!
XX_
X_O
O__
XX_
X_O
O_O
XX_
X_O
OXO
XX_
X_O
OO_
XX_
X_O
OOX
XX_
XXO
_OO
XX_
XXO
O_O
XX_
XXO
OO_
XX_
XXO
OOO

O wins!
XX_
XO_
__O
XX_
XO_
_O_
XX_
XO_
_OO
XX_
XO_
XOO

X wins!
XX_
XO_
O__
XX_
XO_
O_O
XX_
XO_
OXO
XX_
XO_
OO_
XX_
XO_
OOX
XX_
XOX
_OO
XX_
XOX
O_O
XX_
XOX
OO_
XX_
XOX
OOO

O wins!
XX_
XOO
___
XX_
XOO
__O
XX_
XOO
_XO
XX_
XOO
_O_
XX_
XOO
_OX
XX_
XOO
X_O

X wins!
XX_
XOO
XO_

X wins!
XX_
XOO
O__
XX_
XOO
O_X
XX_
XOO
OX_
XX_
XOO
OXO
XX_
XOO
OOX
XX_
O__
___
XX_
O__
__O
XX_
O__
_XO
XX_
O__
_O_
XX_
O__
_OX
XX_
O__
X_O
XX_
O__
XO_
XX_
O__
XOO
XX_
O__
O__
XX_
O__
O_X
XX_
O__
OX_
XX_
O__
OXO
XX_
O__
OOX
XX_
O_X
__O
XX_
O_X
_O_
XX_
O_X
_OO
XX_
O_X
XOO
XX_
O_X
O__
XX_
O_X
O_O
XX_
O_X
OXO
XX_
O_X
OO_
XX_
O_X
OOX
XX_
O_O
___
XX_
O_O
__X
XX_
O_O
_X_
XX_
O_O
_XO
XX_
O_O
_OX
XX_
O_O
X__
XX_
O_O
X_O
XX_
O_O
XXO
XX_
O_O
XO_
XX_
O_O
XOX
XX_
O_O
O_X
XX_
O_O
OX_
XX_
O_O
OXX
XX_
OX_
__O
XX_
OX_
_O_
XX_
OX_
_OO
XX_
OX_
XOO
XX_
OX_
O__
XX_
OX_
O_O
XX_
OX_
OXO

X wins!
XX_
OX_
OO_
XX_
OX_
OOX

X wins!
XX_
OXX
_OO
XX_
OXX
O_O
XX_
OXX
OO_
XX_
OXX
OOO

O wins!
XX_
OXO
___
XX_
OXO
__O
XX_
OXO
_XO

X wins!
XX_
OXO
_O_
XX_
OXO
_OX

X wins!
XX_
OXO
X_O
XX_
OXO
XO_
XX_
OXO
XOO
XX_
OXO
O__
XX_
OXO
O_X

X wins!
XX_
OXO
OX_

X wins!
XX_
OO_
___
XX_
OO_
__X
XX_
OO_
_X_
XX_
OO_
_XO
XX_
OO_
_OX
XX_
OO_
X__
XX_
OO_
X_O
XX_
OO_
XXO
XX_
OO_
XO_
XX_
OO_
XOX
XX_
OO_
O_X
XX_
OO_
OX_
XX_
OO_
OXX
XX_
OOX
___
XX_
OOX
__O
XX_
OOX
_XO
XX_
OOX
_O_
XX_
OOX
_OX
XX_
OOX
X_O
XX_
OOX
XO_
XX_
OOX
XOO
XX_
OOX
O__
XX_
OOX
O_X
XX_
OOX
OX_
XX_
OOX
OXO
XX_
OOX
OOX
XX_
OOO
__X

O wins!
XX_
OOO
_X_

O wins!
XX_
OOO
X__

O wins!
XX_
OOO
XXO

O wins!
XX_
OOO
XOX

O wins!
XX_
OOO
OXX

O wins!
XXX
___
_OO

X wins!
XXX
___
O_O

X wins!
XXX
___
OO_

X wins!
XXX
__O
__O

X wins!
XXX
__O
_O_

X wins!
XXX
__O
XOO

X wins!
XXX
__O
O__

X wins!
XXX
__O
OXO

X wins!
XXX
__O
OOX

X wins!
XXX
_XO
_OO

X wins!
XXX
_XO
O_O

X wins!
XXX
_XO
OO_

X wins!
XXX
_O_
__O

X wins!
XXX
_O_
_O_

X wins!
XXX
_O_
XOO

X wins!
XXX
_O_
O__

X wins!
XXX
_O_
OXO

X wins!
XXX
_O_
OOX

X wins!
XXX
_OX
_OO

X wins!
XXX
_OX
O_O

X wins!
XXX
_OX
OO_

X wins!
XXX
_OO
___

X wins!
XXX
_OO
_XO

X wins!
XXX
_OO
_OX

X wins!
XXX
_OO
X_O

X wins!
XXX
_OO
XO_

X wins!
XXX
_OO
O_X

X wins!
XXX
_OO
OX_

X wins!
XXX
X_O
_OO

X wins!
XXX
X_O
O_O

X wins!
XXX
X_O
OO_

X wins!
XXX
XO_
_OO

X wins!
XXX
XO_
O_O

X wins!
XXX
XO_
OO_

X wins!
XXX
XOO
__O

X wins!
XXX
XOO
_O_

X wins!
XXX
XOO
XOO

X wins!
XXX
XOO
O__

X wins!
XXX
XOO
OXO

X wins!
XXX
XOO
OOX

X wins!
XXX
O__
__O

X wins!
XXX
O__
_O_

X wins!
XXX
O__
XOO

X wins!
XXX
O__
O__

X wins!
XXX
O__
OXO

X wins!
XXX
O__
OOX

X wins!
XXX
O_X
_OO

X wins!
XXX
O_X
O_O

X wins!
XXX
O_X
OO_

X wins!
XXX
O_O
___

X wins!
XXX
O_O
_XO

X wins!
XXX
O_O
_OX

X wins!
XXX
O_O
X_O

X wins!
XXX
O_O
XO_

X wins!
XXX
O_O
O_X

X wins!
XXX
O_O
OX_

X wins!
XXX
OX_
_OO

X wins!
XXX
OX_
O_O

X wins!
XXX
OX_
OO_

X wins!
XXX
OXO
__O

X wins!
XXX
OXO
_O_

X wins!
XXX
OXO
XOO

X wins!
XXX
OXO
O__

X wins!
XXX
OXO
OXO

X wins!
XXX
OXO
OOX

X wins!
XXX
OO_
___

X wins!
XXX
OO_
_XO

X wins!
XXX
OO_
_OX

X wins!
XXX
OO_
X_O

X wins!
XXX
OO_
XO_

X wins!
XXX
OO_
O_X

X wins!
XXX
OO_
OX_

X wins!
XXX
OOX
__O

X wins!
XXX
OOX
_O_

X wins!
XXX
OOX
XOO

X wins!
XXX
OOX
O__

X wins!
XXX
OOX
OXO

X wins!
XXX
OOX
OOX

X wins!
XXO
___
___
XXO
___
__O
XXO
___
_XO
XXO
___
_O_
XXO
___
_OX
XXO
___
X_O
XXO
___
XO_
XXO
___
XOO
XXO
___
O__
XXO
___
O_X
XXO
___
OX_
XXO
___
OXO
XXO
___
OOX
XXO
__X
__O
XXO
__X
_O_
XXO
__X
_OO
XXO
__X
XOO
XXO
__X
O__
XXO
__X
O_O
XXO
__X
OXO
XXO
__X
OO_
XXO
__X
OOX
XXO
__O
___
XXO
__O
__X
XXO
__O
_X_
XXO
__O
_XO

O wins!
XXO
__O
_OX
XXO
__O
X__
XXO
__O
X_O

O wins!
XXO
__O
XO_
XXO
__O
XOX
XXO
__O
O_X
XXO
__O
OX_
XXO
__O
OXX
XXO
_X_
__O
XXO
_X_
_O_
XXO
_X_
_OO
XXO
_X_
XOO
XXO
_X_
O__
XXO
_X_
O_O
XXO
_X_
OXO

X wins!
XXO
_X_
OO_
XXO
_X_
OOX

X wins!
XXO
_XX
_OO
XXO
_XX
O_O
XXO
_XX
OO_
XXO
_XX
OOO

O wins!
XXO
_XO
___
XXO
_XO
__O

O wins!
XXO
_XO
_O_
XXO
_XO
_OX

X wins!
XXO
_XO
XO_
XXO
_XO
XOO

O wins!
XXO
_XO
O__
XXO
_XO
O_X

X wins!
XXO
_XO
OX_

X wins!
XXO
_O_
___
XXO
_O_
__X
XXO
_O_
_X_
XXO
_O_
_XO
XXO
_O_
_OX
XXO
_O_
X__
XXO
_O_
X_O
XXO
_O_
XXO
XXO
_O_
XO_
XXO
_O_
XOX
XXO
_O_
O_X

O wins!
XXO
_O_
OX_

O wins!
XXO
_OX
___
XXO
_OX
__O
XXO
_OX
_XO
XXO
_OX
_O_
XXO
_OX
_OX
XXO
_OX
X_O
XXO
_OX
XO_
XXO
_OX
XOO
XXO
_OX
O__

O wins!
XXO
_OX
OXO

O wins!
XXO
_OX
OOX

O wins!
XXO
_OO
__X
XXO
_OO
_X_
XXO
_OO
_XX
XXO
_OO
X__
XXO
_OO
X_X
XXO
_OO
XX_
XXO
_OO
XXO

O wins!
XXO
_OO
XOX
XXO
_OO
OXX

O wins!
XXO
X__
__O
XXO
X__
_O_
XXO
X__
_OO
XXO
X__
XOO

X wins!
XXO
X__
O__
XXO
X__
O_O
XXO
X__
OXO
XXO
X__
OO_
XXO
X__
OOX
XXO
X_X
_OO
XXO
X_X
O_O
XXO
X_X
OO_
XXO
X_X
OOO

O wins!
XXO
X_O
___
XXO
X_O
__O

O wins!
XXO
X_O
_O_
XXO
X_O
_OX
XXO
X_O
XO_

X wins!
XXO
X_O
O__
XXO
X_O
O_X
XXO
X_O
OX_
XXO
X_O
OXO

O wins!
XXO
X_O
OOX
XXO
XX_
_OO
XXO
XX_
O_O
XXO
XX_
OO_
XXO
XX_
OOO

O wins!
XXO
XXO
_O_
XXO
XXO
_OO

O wins!
XXO
XXO
O__
XXO
XXO
O_O

O wins!
XXO
XXO
OO_
XXO
XXO
OOX

X wins!
XXO
XO_
___
XXO
XO_
__O
XXO
XO_
_XO
XXO
XO_
_O_
XXO
XO_
_OX
XXO
XO_
X_O

X wins!
XXO
XO_
XO_

X wins!
XXO
XO_
O__

O wins!
XXO
XO_
OXO

O wins!
XXO
XO_
OOX

O wins!
XXO
XOX
__O
XXO
XOX
_O_
XXO
XOX
_OO
XXO
XOX
XOO

X wins!
XXO
XOX
O_O

O wins!
XXO
XOX
OO_

O wins!
XXO
XOO
___
XXO
XOO
__X
XXO
XOO
_X_
XXO
XOO
_XO

O wins!
XXO
XOO
_OX
XXO
XOO
X__

X wins!
XXO
XOO
XOX

X wins!
XXO
XOO
O_X

O wins!
XXO
XOO
OX_

O wins!
XXO
O__
___
XXO
O__
__X
XXO
O__
_X_
XXO
O__
_XO
XXO
O__
_OX
XXO
O__
X__
XXO
O__
X_O
XXO
O__
XXO
XXO
O__
XO_
XXO
O__
XOX
XXO
O__
O_X
XXO
O__
OX_
XXO
O__
OXX
XXO
O_X
___
XXO
O_X
__O
XXO
O_X
_XO
XXO
O_X
_O_
XXO
O_X
_OX
XXO
O_X
X_O
XXO
O_X
XO_
XXO
O_X
XOO
XXO
O_X
O__
XXO
O_X
O_X
XXO
O_X
OX_
XXO
O_X
OXO
XXO
O_X
OOX
XXO
O_O
__X
XXO
O_O
_X_
XXO
O_O
_XX
XXO
O_O
X__
XXO
O_O
X_X
XXO
O_O
XX_
XXO
O_O
XXO

O wins!
XXO
O_O
XOX
XXO
O_O
OXX
XXO
OX_
___
XXO
OX_
__O
XXO
OX_
_XO

X wins!
XXO
OX_
_O_
XXO
OX_
_OX

X wins!
XXO
OX_
X_O
XXO
OX_
XO_
XXO
OX_
XOO
XXO
OX_
O__
XXO
OX_
O_X

X wins!
XXO
OX_
OX_

X wins!
XXO
OXX
__O
XXO
OXX
_O_
XXO
OXX
_OO
XXO
OXX
XOO

Tie!
XXO
OXX
O__
XXO
OXX
O_O
XXO
OXX
OXO

X wins!
XXO
OXX
OO_
XXO
OXX
OOX

X wins!
XXO
OXO
___
XXO
OXO
__X

X wins!
XXO
OXO
_X_

X wins!
XXO
OXO
X__
XXO
OXO
X_O

O wins!
XXO
OXO
XO_
XXO
OXO
XOX

X wins!
XXO
OXO
OXX

X wins!
XXO
OO_
__X
XXO
OO_
_X_
XXO
OO_
_XX
XXO
OO_
X__
XXO
OO_
X_X
XXO
OO_
XX_
XXO
OO_
XXO
XXO
OO_
XOX
XXO
OO_
OXX

O wins!
XXO
OOX
___
XXO
OOX
__X
XXO
OOX
_X_
XXO
OOX
_XO
XXO
OOX
_OX
XXO
OOX
X__
XXO
OOX
X_O
XXO
OOX
XXO

Tie!
XXO
OOX
XO_
XXO
OOX
XOX

Tie!
XXO
OOX
O_X

O wins!
XXO
OOX
OX_

O wins!
XXO
OOO
_XX

O wins!
XXO
OOO
X_X

O wins!
XXO
OOO
XX_

O wins!
XO_
___
___
XO_
___
__X
XO_
___
_X_
XO_
___
_XO
XO_
___
_OX
XO_
___
X__
XO_
___
X_O
XO_
___
XXO
XO_
___
XO_
XO_
___
XOX
XO_
___
O_X
XO_
___
OX_
XO_
___
OXX
XO_
__X
___
XO_
__X
__O
XO_
__X
_XO
XO_
__X
_O_
XO_
__X
_OX
XO_
__X
X_O
XO_
__X
XO_
XO_
__X
XOO
XO_
__X
O__
XO_
__X
O_X
XO_
__X
OX_
XO_
__X
OXO
XO_
__X
OOX
XO_
__O
__X
XO_
__O
_X_
XO_
__O
_XX
XO_
__O
X__
XO_
__O
X_X
XO_
__O
XX_
XO_
__O
XXO
XO_
__O
XOX
XO_
__O
OXX
XO_
_X_
___
XO_
_X_
__O
XO_
_X_
_XO
XO_
_X_
_O_
XO_
_X_
_OX

X wins!
XO_
_X_
X_O
XO_
_X_
XO_
XO_
_X_
XOO
XO_
_X_
O__
XO_
_X_
O_X

X wins!
XO_
_X_
OX_
XO_
_X_
OXO
XO_
_XX
__O
XO_
_XX
_O_
XO_
_XX
_OO
XO_
_XX
XOO
XO_
_XX
O__
XO_
_XX
O_O
XO_
_XX
OXO
XO_
_XX
OO_
XO_
_XX
OOX

X wins!
XO_
_XO
___
XO_
_XO
__X

X wins!
XO_
_XO
_X_
XO_
_XO
_XO
XO_
_XO
X__
XO_
_XO
X_O
XO_
_XO
XXO
XO_
_XO
XO_
XO_
_XO
XOX

X wins!
XO_
_XO
OX_
XO_
_XO
OXX

X wins!
XO_
_O_
__X
XO_
_O_
_X_
XO_
_O_
_XX
XO_
_O_
X__
XO_
_O_
X_X
XO_
_O_
XX_
XO_
_O_
XXO
XO_
_O_
XOX

O wins!
XO_
_O_
OXX
XO_
_OX
___
XO_
_OX
__X
XO_
_OX
_X_
XO_
_OX
_XO
XO_
_OX
_OX

O wins!
XO_
_OX
X__
XO_
_OX
X_O
XO_
_OX
XXO
XO_
_OX
XO_

O wins!
XO_
_OX
O_X
XO_
_OX
OX_
XO_
_OX
OXX
XO_
_OO
_XX
XO_
_OO
X_X
XO_
_OO
XX_
XO_
_OO
XXX

X wins!
XO_
X__
___
XO_
X__
__O
XO_
X__
_XO
XO_
X__
_O_
XO_
X__
_OX
XO_
X__
X_O

X wins!
XO_
X__
XO_

X wins!
XO_
X__
O__
XO_
X__
O_X
XO_
X__
OX_
XO_
X__
OXO
XO_
X__
OOX
XO_
X_X
__O
XO_
X_X
_O_
XO_
X_X
_OO
XO_
X_X
XOO

X wins!
XO_
X_X
O__
XO_
X_X
O_O
XO_
X_X
OXO
XO_
X_X
OO_
XO_
X_X
OOX
XO_
X_O
___
XO_
X_O
__X
XO_
X_O
_X_
XO_
X_O
_XO
XO_
X_O
_OX
XO_
X_O
X__

X wins!
XO_
X_O
XXO

X wins!
XO_
X_O
XOX

X wins!
XO_
X_O
O_X
XO_
X_O
OX_
XO_
X_O
OXX
XO_
XX_
__O
XO_
XX_
_O_
XO_
XX_
_OO
XO_
XX_
XOO

X wins!
XO_
XX_
O__
XO_
XX_
O_O
XO_
XX_
OXO
XO_
XX_
OO_
XO_
XX_
OOX

X wins!
XO_
XXX
_OO

X wins!
XO_
XXX
O_O

X wins!
XO_
XXX
OO_

X wins!
XO_
XXO
___
XO_
XXO
__O
XO_
XXO
_XO
XO_
XXO
_O_
XO_
XXO
_OX

X wins!
XO_
XXO
X_O

X wins!
XO_
XXO
XO_

X wins!
XO_
XXO
O__
XO_
XXO
O_X

X wins!
XO_
XXO
OX_
XO_
XXO
OXO
XO_
XO_
___
XO_
XO_
__X
XO_
XO_
_X_
XO_
XO_
_XO
XO_
XO_
_OX

O wins!
XO_
XO_
X__

X wins!
XO_
XO_
XXO

X wins!
XO_
XO_
O_X
XO_
XO_
OX_
XO_
XO_
OXX
XO_
XOX
___
XO_
XOX
__O
XO_
XOX
_XO
XO_
XOX
_O_

O wins!
XO_
XOX
X_O

X wins!
XO_
XOX
O__
XO_
XOX
O_X
XO_
XOX
OX_
XO_
XOX
OXO
XO_
XOX
OOX

O wins!
XO_
XOO
__X
XO_
XOO
_X_
XO_
XOO
_XX
XO_
XOO
X_X

X wins!
XO_
XOO
XX_

X wins!
XO_
XOO
OXX
XO_
O__
__X
XO_
O__
_X_
XO_
O__
_XX
XO_
O__
X__
XO_
O__
X_X
XO_
O__
XX_
XO_
O__
XXO
XO_
O__
XOX
XO_
O__
OXX
XO_
O_X
___
XO_
O_X
__X
XO_
O_X
_X_
XO_
O_X
_XO
XO_
O_X
_OX
XO_
O_X
X__
XO_
O_X
X_O
XO_
O_X
XXO
XO_
O_X
XO_
XO_
O_X
XOX
XO_
O_X
O_X
XO_
O_X
OX_
XO_
O_X
OXX
XO_
O_O
_XX
XO_
O_O
X_X
XO_
O_O
XX_
XO_
O_O
XXX

X wins!
XO_
OX_
___
XO_
OX_
__X

X wins!
XO_
OX_
_X_
XO_
OX_
_XO
XO_
OX_
X__
XO_
OX_
X_O
XO_
OX_
XXO
XO_
OX_
XO_
XO_
OX_
XOX

X wins!
XO_
OX_
OX_
XO_
OX_
OXX

X wins!
XO_
OXX
___
XO_
OXX
__O
XO_
OXX
_XO
XO_
OXX
_O_
XO_
OXX
_OX

X wins!
XO_
OXX
X_O
XO_
OXX
XO_
XO_
OXX
XOO
XO_
OXX
O__
XO_
OXX
O_X

X wins!
XO_
OXX
OX_
XO_
OXX
OXO
XO_
OXO
_X_
XO_
OXO
_XX

X wins!
XO_
OXO
X__
XO_
OXO
X_X

X wins!
XO_
OXO
XX_
XO_
OXO
XXO
XO_
OO_
_XX
XO_
OO_
X_X
XO_
OO_
XX_
XO_
OO_
XXX

X wins!
XO_
OOX
__X
XO_
OOX
_X_
XO_
OOX
_XX
XO_
OOX
X__
XO_
OOX
X_X
XO_
OOX
XX_
XO_
OOX
XXO
XO_
OOX
XOX

O wins!
XO_
OOX
OXX
XOX
___
___
XOX
___
__O
XOX
___
_XO
XOX
___
_O_
XOX
___
_OX
XOX
___
X_O
XOX
___
XO_
XOX
___
XOO
XOX
___
O__
XOX
___
O_X
XOX
___
OX_
XOX
___
OXO
XOX
___
OOX
XOX
__X
__O
XOX
__X
_O_
XOX
__X
_OO
XOX
__X
XOO
XOX
__X
O__
XOX
__X
O_O
XOX
__X
OXO
XOX
__X
OO_
XOX
__X
OOX

X wins!
XOX
__O
___
XOX
__O
__X
XOX
__O
_X_
XOX
__O
_XO
XOX
__O
_OX
XOX
__O
X__
XOX
__O
X_O
XOX
__O
XXO
XOX
__O
XO_
XOX
__O
XOX
XOX
__O
O_X
XOX
__O
OX_
XOX
__O
OXX
XOX
_X_
__O
XOX
_X_
_O_
XOX
_X_
_OO
XOX
_X_
XOO

X wins!
XOX
_X_
O__
XOX
_X_
O_O
XOX
_X_
OXO
XOX
_X_
OO_
XOX
_X_
OOX

X wins!
XOX
_XX
_OO
XOX
_XX
O_O
XOX
_XX
OO_
XOX
_XX
OOO

O wins!
XOX
_XO
___
XOX
_XO
__O
XOX
_XO
_XO
XOX
_XO
_O_
XOX
_XO
_OX

X wins!
XOX
_XO
X_O

X wins!
XOX
_XO
XO_

X wins!
XOX
_XO
O__
XOX
_XO
O_X

X wins!
XOX
_XO
OX_
XOX
_XO
OXO
XOX
_O_
___
XOX
_O_
__X
XOX
_O_
_X_
XOX
_O_
_XO
XOX
_O_
_OX

O wins!
XOX
_O_
X__
XOX
_O_
X_O
XOX
_O_
XXO
XOX
_O_
XO_

O wins!
XOX
_O_
O_X
XOX
_O_
OX_
XOX
_O_
OXX
XOX
_OX
___
XOX
_OX
__O
XOX
_OX
_XO
XOX
_OX
_O_

O wins!
XOX
_OX
X_O
XOX
_OX
XOO

O wins!
XOX
_OX
O__
XOX
_OX
O_X

X wins!
XOX
_OX
OX_
XOX
_OX
OXO
XOX
_OO
__X
XOX
_OO
_X_
XOX
_OO
_XX
XOX
_OO
X__
XOX
_OO
X_X
XOX
_OO
XX_
XOX
_OO
XXO
XOX
_OO
XOX

O wins!
XOX
_OO
OXX
XOX
X__
__O
XOX
X__
_O_
XOX
X__
_OO
XOX
X__
XOO

X wins!
XOX
X__
O__
XOX
X__
O_O
XOX
X__
OXO
XOX
X__
OO_
XOX
X__
OOX
XOX
X_X
_OO
XOX
X_X
O_O
XOX
X_X
OO_
XOX
X_X
OOO

O wins!
XOX
X_O
___
XOX
X_O
__O
XOX
X_O
_XO
XOX
X_O
_O_
XOX
X_O
_OX
XOX
X_O
X_O

X wins!
XOX
X_O
XO_

X wins!
XOX
X_O
O__
XOX
X_O
O_X
XOX
X_O
OX_
XOX
X_O
OXO
XOX
X_O
OOX
XOX
XX_
_OO
XOX
XX_
O_O
XOX
XX_
OO_
XOX
XX_
OOO

O wins!
XOX
XXO
__O
XOX
XXO
_O_
XOX
XXO
_OO
XOX
XXO
XOO

X wins!
XOX
XXO
O__
XOX
XXO
O_O
XOX
XXO
OXO

Tie!
XOX
XXO
OO_
XOX
XXO
OOX

X wins!
XOX
XO_
___
XOX
XO_
__O
XOX
XO_
_XO
XOX
XO_
_O_

O wins!
XOX
XO_
X_O

X wins!
XOX
XO_
O__
XOX
XO_
O_X
XOX
XO_
OX_
XOX
XO_
OXO
XOX
XO_
OOX

O wins!
XOX
XOX
__O
XOX
XOX
_OO

O wins!
XOX
XOX
O__
XOX
XOX
O_O
XOX
XOX
OXO

Tie!
XOX
XOX
OO_

O wins!
XOX
XOO
___
XOX
XOO
__X
XOX
XOO
_X_
XOX
XOO
_XO
XOX
XOO
_OX

O wins!
XOX
XOO
X__

X wins!
XOX
XOO
XXO

X wins!
XOX
XOO
O_X
XOX
XOO
OX_
XOX
XOO
OXX

Tie!
XOX
O__
___
XOX
O__
__X
XOX
O__
_X_
XOX
O__
_XO
XOX
O__
_OX
XOX
O__
X__
XOX
O__
X_O
XOX
O__
XXO
XOX
O__
XO_
XOX
O__
XOX
XOX
O__
O_X
XOX
O__
OX_
XOX
O__
OXX
XOX
O_X
___
XOX
O_X
__O
XOX
O_X
_XO
XOX
O_X
_O_
XOX
O_X
_OX

X wins!
XOX
O_X
X_O
XOX
O_X
XO_
XOX
O_X
XOO
XOX
O_X
O__
XOX
O_X
O_X

X wins!
XOX
O_X
OX_
XOX
O_X
OXO
XOX
O_O
__X
XOX
O_O
_X_
XOX
O_O
_XX
XOX
O_O
X__
XOX
O_O
X_X
XOX
O_O
XX_
XOX
O_O
XXO
XOX
O_O
XOX
XOX
O_O
OXX
XOX
OX_
___
XOX
OX_
__O
XOX
OX_
_XO
XOX
OX_
_O_
XOX
OX_
_OX

X wins!
XOX
OX_
X_O

X wins!
XOX
OX_
XO_

X wins!
XOX
OX_
O__
XOX
OX_
O_X

X wins!
XOX
OX_
OX_
XOX
OX_
OXO
XOX
OXX
__O
XOX
OXX
_O_
XOX
OXX
_OO
XOX
OXX
XOO

X wins!
XOX
OXX
O__
XOX
OXX
O_O
XOX
OXX
OXO

Tie!
XOX
OXX
OO_
XOX
OXX
OOX

X wins!
XOX
OXO
___
XOX
OXO
__X

X wins!
XOX
OXO
_X_
XOX
OXO
_XO
XOX
OXO
X__

X wins!
XOX
OXO
XXO

X wins!
XOX
OXO
XOX

X wins!
XOX
OXO
OX_
XOX
OXO
OXX

X wins!
XOX
OO_
__X
XOX
OO_
_X_
XOX
OO_
_XX
XOX
OO_
X__
XOX
OO_
X_X
XOX
OO_
XX_
XOX
OO_
XXO
XOX
OO_
XOX

O wins!
XOX
OO_
OXX
XOX
OOX
___
XOX
OOX
__X

X wins!
XOX
OOX
_X_
XOX
OOX
_XO
XOX
OOX
X__
XOX
OOX
X_O
XOX
OOX
XXO

Tie!
XOX
OOX
XO_

O wins!
XOX
OOX
OX_
XOX
OOX
OXX

X wins!
XOX
OOO
_XX

O wins!
XOX
OOO
X_X

O wins!
XOX
OOO
XX_

O wins!
XOO
___
__X
XOO
___
_X_
XOO
___
_XX
XOO
___
X__
XOO
___
X_X
XOO
___
XX_
XOO
___
XXO
XOO
___
XOX
XOO
___
OXX
XOO
__X
___
XOO
__X
__X
XOO
__X
_X_
XOO
__X
_XO
XOO
__X
_OX
XOO
__X
X__
XOO
__X
X_O
XOO
__X
XXO
XOO
__X
XO_
XOO
__X
XOX
XOO
__X
O_X
XOO
__X
OX_
XOO
__X
OXX
XOO
__O
_XX
XOO
__O
X_X
XOO
__O
XX_
XOO
__O
XXX

X wins!
XOO
_X_
___
XOO
_X_
__X

X wins!
XOO
_X_
_X_
XOO
_X_
_XO
XOO
_X_
X__
XOO
_X_
X_O
XOO
_X_
XXO
XOO
_X_
XO_
XOO
_X_
XOX

X wins!
XOO
_X_
OX_
XOO
_X_
OXX

X wins!
XOO
_XX
___
XOO
_XX
__O
XOO
_XX
_XO
XOO
_XX
_O_
XOO
_XX
_OX

X wins!
XOO
_XX
X_O
XOO
_XX
XO_
XOO
_XX
XOO
XOO
_XX
O__
XOO
_XX
O_X

X wins!
XOO
_XX
OX_
XOO
_XX
OXO
XOO
_XO
_X_
XOO
_XO
_XX

X wins!
XOO
_XO
X__
XOO
_XO
X_X

X wins!
XOO
_XO
XX_
XOO
_XO
XXO

O wins!
XOO
_O_
_XX
XOO
_O_
X_X
XOO
_O_
XX_
XOO
_O_
XXX

X wins!
XOO
_OX
__X
XOO
_OX
_X_
XOO
_OX
_XX
XOO
_OX
X__
XOO
_OX
X_X
XOO
_OX
XX_
XOO
_OX
XXO
XOO
_OX
XOX

O wins!
XOO
_OX
OXX

O wins!
XOO
X__
___
XOO
X__
__X
XOO
X__
_X_
XOO
X__
_XO
XOO
X__
_OX
XOO
X__
X__

X wins!
XOO
X__
XXO

X wins!
XOO
X__
XOX

X wins!
XOO
X__
O_X
XOO
X__
OX_
XOO
X__
OXX
XOO
X_X
___
XOO
X_X
__O
XOO
X_X
_XO
XOO
X_X
_O_
XOO
X_X
_OX
XOO
X_X
X_O

X wins!
XOO
X_X
XO_

X wins!
XOO
X_X
O__
XOO
X_X
O_X
XOO
X_X
OX_
XOO
X_X
OXO
XOO
X_X
OOX
XOO
X_O
__X
XOO
X_O
_X_
XOO
X_O
_XX
XOO
X_O
X_X

X wins!
XOO
X_O
XX_

X wins!
XOO
X_O
OXX
XOO
XX_
___
XOO
XX_
__O
XOO
XX_
_XO
XOO
XX_
_O_
XOO
XX_
_OX

X wins!
XOO
XX_
X_O

X wins!
XOO
XX_
XO_

X wins!
XOO
XX_
O__
XOO
XX_
O_X

X wins!
XOO
XX_
OX_
XOO
XX_
OXO
XOO
XXX
__O

X wins!
XOO
XXX
_O_

X wins!
XOO
XXX
XOO

X wins!
XOO
XXX
O__

X wins!
XOO
XXX
OXO

X wins!
XOO
XXX
OOX

X wins!
XOO
XXO
___
XOO
XXO
__X

X wins!
XOO
XXO
_X_
XOO
XXO
_XO

O wins!
XOO
XXO
X__

X wins!
XOO
XXO
XOX

X wins!
XOO
XXO
OX_
XOO
XXO
OXX

X wins!
XOO
XO_
__X
XOO
XO_
_X_
XOO
XO_
_XX
XOO
XO_
X_X

X wins!
XOO
XO_
XX_

X wins!
XOO
XO_
OXX

O wins!
XOO
XOX
___
XOO
XOX
__X
XOO
XOX
_X_
XOO
XOX
_XO
XOO
XOX
_OX

O wins!
XOO
XOX
X__

X wins!
XOO
XOX
XXO

X wins!
XOO
XOX
O_X

O wins!
XOO
XOX
OX_

O wins!
XOO
XOO
_XX
XOO
XOO
XXX

X wins!
XOO
O__
_XX
XOO
O__
X_X
XOO
O__
XX_
XOO
O__
XXX

X wins!
XOO
O_X
__X
XOO
O_X
_X_
XOO
O_X
_XX
XOO
O_X
X__
XOO
O_X
X_X
XOO
O_X
XX_
XOO
O_X
XXO
XOO
O_X
XOX
XOO
O_X
OXX
XOO
OX_
_X_
XOO
OX_
_XX

X wins!
XOO
OX_
X__
XOO
OX_
X_X

X wins!
XOO
OX_
XX_
XOO
OX_
XXO
XOO
OXX
___
XOO
OXX
__X

X wins!
XOO
OXX
_X_
XOO
OXX
_XO
XOO
OXX
X__
XOO
OXX
X_O
XOO
OXX
XXO

Tie!
XOO
OXX
XO_
XOO
OXX
XOX

X wins!
XOO
OXX
OX_
XOO
OXX
OXX

X wins!
XOO
OXO
XX_
XOO
OXO
XXX

X wins!
XOO
OOX
_XX
XOO
OOX
X_X
XOO
OOX
XX_
XOO
OOX
XXX

X wins!
O__
___
__X
O__
___
_X_
O__
___
_XX
O__
___
X__
O__
___
X_X
O__
___
XX_
O__
___
XXO
O__
___
XOX
O__
___
OXX
O__
__X
___
O__
__X
__X
O__
__X
_X_
O__
__X
_XO
O__
__X
_OX
O__
__X
X__
O__
__X
X_O
O__
__X
XXO
O__
__X
XO_
O__
__X
XOX
O__
__X
O_X
O__
__X
OX_
O__
__X
OXX
O__
__O
_XX
O__
__O
X_X
O__
__O
XX_
O__
__O
XXX

X wins!
O__
_X_
___
O__
_X_
__X
O__
_X_
_X_
O__
_X_
_XO
O__
_X_
_OX
O__
_X_
X__
O__
_X_
X_O
O__
_X_
XXO
O__
_X_
XO_
O__
_X_
XOX
O__
_X_
O_X
O__
_X_
OX_
O__
_X_
OXX
O__
_XX
___
O__
_XX
__O
O__
_XX
_XO
O__
_XX
_O_
O__
_XX
_OX
O__
_XX
X_O
O__
_XX
XO_
O__
_XX
XOO
O__
_XX
O__
O__
_XX
O_X
O__
_XX
OX_
O__
_XX
OXO
O__
_XX
OOX
O__
_XO
__X
O__
_XO
_X_
O__
_XO
_XX
O__
_XO
X__
O__
_XO
X_X
O__
_XO
XX_
O__
_XO
XXO
O__
_XO
XOX
O__
_XO
OXX
O__
_O_
_XX
O__
_O_
X_X
O__
_O_
XX_
O__
_O_
XXX

X wins!
O__
_OX
__X
O__
_OX
_X_
O__
_OX
_XX
O__
_OX
X__
O__
_OX
X_X
O__
_OX
XX_
O__
_OX
XXO

O wins!
O__
_OX
XOX
O__
_OX
OXX
O__
X__
___
O__
X__
__X
O__
X__
_X_
O__
X__
_XO
O__
X__
_OX
O__
X__
X__
O__
X__
X_O
O__
X__
XXO
O__
X__
XO_
O__
X__
XOX
O__
X__
O_X
O__
X__
OX_
O__
X__
OXX
O__
X_X
___
O__
X_X
__O
O__
X_X
_XO
O__
X_X
_O_
O__
X_X
_OX
O__
X_X
X_O
O__
X_X
XO_
O__
X_X
XOO
O__
X_X
O__
O__
X_X
O_X
O__
X_X
OX_
O__
X_X
OXO
O__
X_X
OOX
O__
X_O
__X
O__
X_O
_X_
O__
X_O
_XX
O__
X_O
X__
O__
X_O
X_X
O__
X_O
XX_
O__
X_O
XXO
O__
X_O
XOX
O__
X_O
OXX
O__
XX_
___
O__
XX_
__O
O__
XX_
_XO
O__
XX_
_O_
O__
XX_
_OX
O__
XX_
X_O
O__
XX_
XO_
O__
XX_
XOO
O__
XX_
O__
O__
XX_
O_X
O__
XX_
OX_
O__
XX_
OXO
O__
XX_
OOX
O__
XXX
__O

X wins!
O__
XXX
_O_

X wins!
O__
XXX
XOO

X wins!
O__
XXX
O__

X wins!
O__
XXX
OXO

X wins!
O__
XXX
OOX

X wins!
O__
XXO
___
O__
XXO
__X
O__
XXO
_X_
O__
XXO
_XO
O__
XXO
_OX
O__
XXO
X__
O__
XXO
X_O
O__
XXO
XXO
O__
XXO
XO_
O__
XXO
XOX
O__
XXO
O_X
O__
XXO
OX_
O__
XXO
OXX
O__
XO_
__X
O__
XO_
_X_
O__
XO_
_XX
O__
XO_
X__
O__
XO_
X_X
O__
XO_
XX_
O__
XO_
XXO

O wins!
O__
XO_
XOX
O__
XO_
OXX
O__
XOX
___
O__
XOX
__X
O__
XOX
_X_
O__
XOX
_XO

O wins!
O__
XOX
_OX
O__
XOX
X__
O__
XOX
X_O

O wins!
O__
XOX
XO_
O__
XOX
XOX
O__
XOX
O_X
O__
XOX
OX_
O__
XOX
OXX
O__
XOO
_XX
O__
XOO
X_X
O__
XOO
XX_
O__
XOO
XXX

X wins!
O__
O__
_XX
O__
O__
X_X
O__
O__
XX_
O__
O__
XXX

X wins!
O__
O_X
__X
O__
O_X
_X_
O__
O_X
_XX
O__
O_X
X__
O__
O_X
X_X
O__
O_X
XX_
O__
O_X
XXO
O__
O_X
XOX
O__
O_X
OXX

O wins!
O__
OX_
__X
O__
OX_
_X_
O__
OX_
_XX
O__
OX_
X__
O__
OX_
X_X
O__
OX_
XX_
O__
OX_
XXO
O__
OX_
XOX
O__
OX_
OXX

O wins!
O__
OXX
___
O__
OXX
__X
O__
OXX
_X_
O__
OXX
_XO
O__
OXX
_OX
O__
OXX
X__
O__
OXX
X_O
O__
OXX
XXO
O__
OXX
XO_
O__
OXX
XOX
O__
OXX
O_X

O wins!
O__
OXX
OX_

O wins!
O__
OXO
_XX
O__
OXO
X_X
O__
OXO
XX_
O__
OXO
XXX

X wins!
O__
OOX
_XX
O__
OOX
X_X
O__
OOX
XX_
O__
OOX
XXX

X wins!

O_X